live-chatLIVE CHAT

Meningkatkan perdagangan, langkah seterusnya.

Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini merupakan perjanjian elektronik di antara anda (selepas ini "Pelanggan") dan Unicoin Digital Capital Exchange (UDCX) Aras 41, Menara Vista, Intermark, 348 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia (selepas ini "Bursa") yang digunapakai oleh Pelanggan mana-mana dan semua Perkhidmatan, produk dan kandungan yang disediakan oleh Bursa.

Seperti yang digunakan di sini, "Bursa" merujuk kepada syarikat Unicoin Digital Capital Exchange, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pemilik, pengarah, pelabur, pegawai, pekerja, ejen atau pihak berkaitan lain, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini mengandungi peruntukan yang penting, yang Pelanggan harus pertimbangkan dengan teliti apabila memilih sama ada untuk melawat Laman Web dan menggunakan Perkhidmatan, produk dan kandungan Bursa. Sila baca Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan dengan teliti sebelum bersetuju dengannya

Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memahami dan mematuhi mana-mana dan semua undang-undang, syarat dan peraturan bidang kuasa khususnya yang mungkin boleh diguna oleh Pelanggan berkaitan dengan penggunaan mana-mana dan semua Perkhidmatan, produk dan kandungan Bursa.

Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini menggabungkan Undang-undang Kecil, Syarat, Peraturan, Pekeliling, Pemberitahuan, Garis Panduan dan Polisi lain yang diterbitkan di Laman Web atau Platform dengan rujukan atau diemail ke e-mel berdaftar, oleh itu dengan penerimaan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pelanggan ini, Pelanggan bersetuju dan menerima semua Terma dan Syarat Undang-undang Kecil, Syarat, Peraturan, Pekeliling, Notis, Garis Panduan dan mana-mana Polisi lain yang diterbitkan oleh Bursa.

1. DEFINISI

Dalam Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan, melainkan jika konteksnya memerlukan sebaliknya:

1.1.  Akaun: bermaksud akaun yang didaftarkan oleh Pelanggan pada Platform.

1.2.  Broker bermaksud seseorang atau entiti yang diberi kuasa untuk memperkenalkan Pelanggan oleh Bursa atau Ahli mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Bursa.

1.3.  Pembeli: bermaksud Pelanggan yang menghantar Pesanan untuk membeli Cryptocurrency dan / atau Kontrak melalui Platform.

1.4.  Komisen: bermaksud bayaran yang dikenakan oleh Bursa atau bagi pihak mana-mana pihak lain.

1.5.  Cryptocurrency: bermakna perwakilan digital peer-to-peer yang disentralisasi dari segi nilai (seperti. Bitcoin, ether, dll.).

1.6.  Kontrak bermaksud sebarang jenis Kontrak dalam instrumen atau derivatif Cryptocurrency yang dibenarkan untuk diperdagangkan di Bursa.

1.7.  Deposit: bermaksud Dana yang didepositkan oleh Ahli, Broker, Pelanggan ke Akaun seperti yang ditetapkan oleh bursa.

1.8.  Matawang Fiat: bermaksud mata wang yang diterbitkan kerajaan.

1.9.  Dana: bermakna mata wang Cryptocurrency dan / atau Fiat.

1.10.  Dagangan Margin: bermakna perdagangan leverage apabila Pelanggan boleh berdagang dengan Dana yang dipinjam dan bukannya dana sendiri (iaitu membuka posisi menggunakan Dana sendiri kurang daripada jumlah sebenar kedudukan ini).

1.11.  Pembuat Pasaran bermakna seseorang atau entiti yang diberi kuasa untuk menyediakan kecairan dengan meletakkan pesanan kedua-dua belah pihak (BID dan ASK) oleh Bursa mengikut kriteria yang ditetapkan oleh Bursa.

1.12.  Pesanan: bermaksud arahan Pelanggan untuk membeli atau menjual Cryptocurrency dan / atau Kontrak atas syarat-syarat tertentu seperti yang ditetapkan oleh Bursa.

1.13.  Platform: bermaksud persekitaran yang dicipta oleh Bursa yang membolehkan untuk berdagang Cryptocurrency dan / atau Kontrak.

1.14.  Yuran atau caj peralihan: bermakna anggaran yuran atau caj yang dikenakan oleh Bursa daripada baki yang ada pada Pelanggan untuk mengalihkan kedudukan dagangan.

1.15.  Penjual: bermaksud Pelanggan yang menghantar Pesanan untuk menjual Cryptocurrency dan / atau Kontrak melalui Platform.

1.16.  Perkhidmatan: bermaksud semua dan sebarang Perkhidmatan yang disediakan oleh Bursa.

1.17.  Laman web: bermaksud laman web rasmi Bursa di www.unicoindcx.com.

1.18.  Penyimpanan: bermaksud Perkhidmatan Bursa, yang termasuk menyimpan baki (dalam mata wang Fiat dan / atau dalam Cryptocurrency) dari Akaun terbengkalai, tidak lagi disokong kriptografi dan / atau Kontrak.

1.19.  Yuran transaksi: bermaksud yuran yang perlu dibayar kepada Bursa untuk setiap Urusniaga yang lengkap atau pesanan yang dilaksanakan.

1.20.  Harga Transaksi: bermaksud jumlah harga yang dibayar oleh Pembeli berkenaan dengan setiap Transaksi atau nilai Kontrak atau harga Unit Sebutharga untuk kontrak yang dilakukan melalui Perkhidmatan yang disediakan.

1.21.  Transaksi: bermaksud (i) pemindahan mata wang Cryptocurrency atau Fiat oleh Pelanggan ke Akaunnya ("Transaksi Deposit"); (ii) pemindahan mata wang Cryptocurrency atau mata wang Fiat di antara Pelanggan ("Transaksi Dagangan"), (iii) pengeluaran mata wang Cryptocurrency atau Fiat dari Akaunnya ("Transaksi Pengeluaran"), (iv) perdagangan Kontrak ("Transaksi Kontrak ").

1.22.  Unit Sebutharga bermaksud tawaran atau harga tawaran dengan kuantiti tertentu oleh Bursa.

1.23.  Pelanggan: bermaksud seseorang atau entiti yang menggunakan Perkhidmatan, bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan dan merupakan pemegang Akaun.

1.24.  Pengeluaran: bermaksud Transaksi yang melibatkan pemindahan Dana dari Akaun Pengguna ke akaun banknya atau akaun yang dibuka di mana-mana institusi kewangan lain.

1.25.  Kata-kata yang menyampaikan perkataan satu hendaklah juga termasuk perkataan majmuk dan sebaliknya. Perkataan yang menyebarkan jantina maskulin hendaklah termasuk jantina feminin dan jantina neutral dan sebaliknya.


2. SKOP PERKHIDMATAN

2.1  Perkhidmatan membenarkan semua Pelanggan menggunakan Platform untuk berdagang Cryptocurrency dan Kontrak dengan Pelanggan lain dan Pembuat Pasaran lain.

2.2  Bergantung kepada tempat kediaman Pelanggan, Pelanggan tidak boleh menggunakan semua atau mana-mana Perkhidmatan. Ia adalah tanggungjawab Pelanggan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang di tempat kediamannya dan / atau tempat dari mana Pelanggan menggunakan Perkhidmatan.

2.3  Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa, apabila dalam menyelesaikan Transaksi Dagangan, beliau berdagang dengan Pelanggan lain dan / atau Pembuat Pasaran, dan Bursa hanya bertindak sebagai perantara dalam Transaksi tersebut, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam sebarang perdagangan.


3. HAK DAN TANGGUNGJAWAB PELANGGAN

3.1  Pelanggan mempunyai hak untuk memasuki dan menggunakan Perkhidmatan yang dibenarkan oleh Bursa, selagi dia bersetuju dan benar-benar mematuhi semua Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Pelanggan bersetuju untuk menerima dan mematuhi Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini.

3.2  Pelanggan berjanji untuk membaca keseluruhan Perjanjian Pelanggan dengan teliti sebelum menggunakan mana-mana Perkhidmatan yang dibenarkan oleh Bursa.

3.3  Pelanggan berjanji untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan.

3.4  Pelanggan berjanji untuk memantau semua dan sebarang perubahan pada Akaunnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara imbangan akaun.

3.5  Pelanggan berjanji untuk segera (iaitu selepas masa penemuan) memaklumkan kepada Bursa tentang apa-apa perubahan yang tidak biasa, mencurigakan, tidak jelas atau tidak normal pada Akaunnya. Sekiranya diberitahu lewat atau tidak memaklumkan Pelanggan akan bertanggungjawab dan melanggar Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan dan Bursa mempunyai hak untuk mengambil langkah selanjutnya dengan sewajarnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada melaporkan kepada negara yang berkenaan atau pihak berkuasa kebangsaan.

3.6  Pelanggan bersetuju bahawa, bilamana Transaksi dibuat, Platform digunakan untuk penghantaran dan penerimaan wang monetari dan / atau kriptografi ke / dari Pembeli dan Akaun Penjual yang dibuka di atas nama mereka dan bagi pihak mereka.

3.7  Pelanggan berjanji untuk memaklumkan kepada Bursa dengan serta-merta sebarang penggunaan Akaun atau kata laluannya yang tidak dibenarkan, atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Mana-mana Pelanggan yang melanggar peraturan yang disebutkan boleh ditamatkan, dan selepas itu dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerugian .

3.8  Pelanggan berjanji tidak akan menggunakan Perkhidmatant untuk melakukan sebarang aktiviti jenayah, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengubahan wang haram, operasi perjudian haram, pembiayaan organisasi pengganas, atau penggodaman berniat jahat.

3.9  Pelanggan bertanggungjawab ke atas apa-apa dan semua kerosakan yang disebabkan, dan semua tindakan liabiliti yang didakwa terhadap Bursa kerana perlanggaran undang-undang yang terpakai oleh pihak ketiga.

3.10  Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan tidak termasuk atau menghadkan liabiliti Pelanggan untuk penipuan, kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian mereka, pelanggaran Terma dan Syarat yang tersirat oleh operasi undang-undang atau liabiliti lain yang mungkin tidak terhad atau dikecualikan oleh undang-undang.

3.11  Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada Transaksi yang difikirkan sesuai untuk mereka berdasarkan matlamat peribadi, status kewangan dan kesanggupan risiko.

3.12  Semua instrumen pembayaran yang ditambah ke Akaun Pelanggan, boleh menjadi akaun bank, kad kredit, kad debit, atau lain-lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa mesti diberi nama atas nama pemegang Akaun. Sebarang percubaan sebaliknya akan dianggap sebagai penipuan.


4. PERWAKILAN DAN WARANTI PELANGGAN

4.1  Dengan mendaftarkan Akaun, Klien mewakili dan menjamin bahawa dia / dia:

a.  mengikut peraturan dan undang-undang di negara asalnya dan / atau negara tempat dia menggunakan Perkhidmatan;

b.  telah menerima Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini;

c.  adalah sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan berhak untuk menerima Terma dan Syarat Perjanjian Klien ini dan mengambil bahagian dalam transaksi yang melibatkan Cryptocurrencies and Contracts.

4.2  Pelanggan mewakili dan memberi jaminan bahawa dia hanya akan menggunakan Platform untuk melakukan Transaksi mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini dan bahawa mereka diberi kuasa dengan sewajarnya dan mempunyai keupayaan untuk memasuki Transaksi di Platform.

4.3  Pelanggan mewakili dan memberi jaminan bahawa kedua-dua mata wang Fiat dan Cryptocurrency yang didepositkan ke Akaun adalah milik Pelanggan dan diperoleh daripada sumber yang sah

4.4  Pelanggan mewakili dan waran bahawa dia akan membuat pengeluaran Cryptocurrency dari Akaunnya ke dompetnya sahaja, jika tidak, Bursa tidak menanggung apa-apa liabiliti akibat dari pengeluaran tersebut

4.5  Pelanggan mewakili dan memberi jaminan bahawa semua Urus Niaga yang dijalankan tidak melanggar hak mana-mana pihak ketiga atau undang-undang yang berkenaan.

4.6  Pelanggan memahami bahawa data dan pengenal peribadinya boleh dikongsi dengan pihak ketiga yang disahkan dengan sewajarnya, kerana kewajipan undang-undang seperti pencegahan jenayah dan tujuan percukaian dan / atau untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh Pelanggan.


5. HAK-HAK DAN TANGGUNGJAWAB BURSA

5.1  Bursa mempunyai hak untuk menangguhkan Akaun Pelanggan dan menyekat semua Cryptocurrency, mata wang Fiat dan Kontrak yang terkandung di dalamnya jika tidak memenuhi atau tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pelanggan oleh Pelanggan.

5.2  Bursa menjamin untuk menyediakan Perkhidmatan dengan dayausaha, penjagaan yang sewajarnya dan selaras dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini.

5.3  Tanggungjawab Bursa adalah terhad untuk menggunakan usaha teknikal yang munasabah untuk memastikan penerimaan Cryptocurrency dipindahkan. Apabila memulakan urus niaga Cryptocurrency kepada pengguna yang bukan Pelanggan Bursa, tanggungjawab Bursa akan terus terhad dalam memastikan pemindahan data teknikal yang diperlukan sahaja ke rangkaian Cryptocurrency.

5.4  Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Bursa tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan perniagaan, kehilangan peluang, kehilangan data, kerugian tidak langsung atau turutan kerugian kecuali kerugian yang diderita disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan oleh Bursa.

5.5  Bursa tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan, kegagalan, kelewatan atau gangguan sambungan Internet atau sebarang sebab mengapa Perkhidmatan Bursa tidak tersedia pada bila-bila masa.

5.6  Bursa tidak bertanggungjawab untuk kelewatan pemprosesan pembayaran yang dibuat oleh kesalahan mana-mana pihak ketiga, yang mengendali transaksi tersebut.

5.7  Dalam hal penipuan, Bursa berjanji untuk melaporkan semua maklumat yang diperlukan, termasuk nama, alamat dan semua maklumat lain yang diminta, kepada pihak berkuasa yang berurusan dengan penipuan dan pelanggaran undang-undang. Para Pelanggan mengakui bahawa akaun mereka mungkin dibekukan pada bila-bila masa atas permintaan mana-mana pihak berkuasa yang menyiasat penipuan atau aktiviti haram yang lain.

5.8  Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini yang mengecualikan atau menghadkan tanggungjawab Bursa kerana penipuan, kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian mereka, pelanggaran Terma dan Syarat yang tersirat oleh operasi undang-undang atau liabiliti lain yang mungkin tidak terhad atau dikecualikan oleh undang-undang.


6. PERWAKILAN DAN WARANTI PERDAGANGAN

6.1  Bursa akan menyediakan Perkhidmatan dengan penjagaan dan kemahiran yang munasabah dan selaras dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini.

6.2  Semua pesanan membeli dan menjual yang dibuat di Platform, akan diuruskan secara tanpa nama supaya Pembeli dan Penjual tidak mengetahui satu sama lain. Harga Transaksi dikira atas dasar pesanan dipadankan yang dibuat oleh Pembeli dan Penjual yang mengambil bahagian dalam proses pembidaan di Platform yang digabungkan dengan yuran Transaksi yang dikenakan.

6.3  Bursa mewakili dan menjamin bahawa apabila pesanan untuk membeli atau menjual Cryptocurrency dan Kontrak yang dipadankan, pesanan tersebut tidak boleh dibatalkan atau dibalikkan. Ia memegang semua Cryptocurrencies dan Kontrak yang diperoleh oleh setiap Pelanggan di dalam Akaunnya dan bagi pihak Klien masing-masing.


7. HAK HARTA INTELEKTUAL

7.1  Semua kandungan di Laman Web Bursa adalah milik Bursa dan dilindungi oleh hak cipta, paten, tanda dagangan dan mana-mana undang-undang lain yang terpakai, melainkan dinyatakan sebaliknya.

7.2  Tanda dagangan, nama dagang, tanda perkhidmatan dan logo Bursa dan lain-lain yang digunakan di Laman Web (kemudian dari "Tanda Dagangan") adalah milik Bursa dan pemilik masing-masing. Perisian, aplikasi, teks, gambar, grafik, data, harga, dagangan, carta, graf, bahan video dan audio yang digunakan di Laman Web Bursa adalah milik Bursa. Tanda Dagangan dan kandungan lain di Laman Web tidak boleh disalin, diterbitkan, diubahsuai, diterbitkan semula, dimuat naik, dihantar, , dikikis, dikumpulkan atau diedarkan dalam apa jua bentuk atau dengan apa cara sekalipun, tidak kira secara manual atau automatik. Penggunaan mana-mana kandungan dari Laman Web di mana-mana laman web lain atau persekitaran komputer berangkaian untuk tujuan lain dilarang sama sekali; apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan itu boleh melanggar hak cipta, paten, tanda niaga dan mana-mana undang-undang lain yang boleh digunakan dan boleh dikenakan penalti jenayah atau sivil.

7.3  Bursa menyokong perlindungan harta intelek. Jika anda ingin mengemukakan (i) tuntutan tanda dagangan untuk pelanggaran tanda di mana anda memegang tanda cap dagang atau cap dagang yang sah, atau (ii) tuntutan hak cipta untuk apa-apa bahan di mana anda memegang hak cipta bona fide, sila hantar e-mel kepada e-mel yang tertera di Bursa.


8. PENGESAHAN PELANGGAN

8.1  Prosedur pengenalpastian dan pengesahan (juga dikenali sebagai 'Tahu Pelanggan Anda' atau 'KYC') diperlukan untuk semua Transaksi. Jika Pelanggan enggan memberikan dokumen dan maklumat yang diperlukan di bawah KYC, Bursa berhak untuk segera menamatkan peruntukan Perkhidmatan kepada Pelanggan.

8.2  Pelanggan berjanji untuk menyediakan Bursa dengan dokumen yang betul dan relevan dan maklumat peribadi yang terkandung di dalamnya. Sekiranya Pelanggan menyediakan dokumen palsu dan maklumat peribadi palsu, tingkah laku tersebut akan ditafsirkan sebagai aktiviti penipuan.

8.3  Pelanggan dengan ini memberi kuasa kepada Bursa untuk secara langsung atau tidak langsung (melalui pihak ketiga), membuat apa-apa pertanyaan yang dianggap perlu untuk menyemak ketepatan dan ketepatan maklumat yang disediakan untuk tujuan pengesahan. Data peribadi yang dipindahkan akan terhad kepada maklumat yang diperlukan dan dengan langkah-langkah keselamatan yang digunakan untuk melindungi data.


9. PENYELENGGARAAN AKAUN

9.1  Platform adalah untuk kegunaan peribadi Pelanggan sahaja dan bukan komersil. Bursa adalah berhati-hati dalam mengekalkan keselamatan Platform dan Perkhidmatan. Dengan mendaftar dengan Bursa, Pelanggan bersetuju untuk menyediakan Bursa dengan maklumat peribadi yang terkini, tepat dan lengkap seperti yang diminta semasa proses pendaftaran untuk memastikan maklumat tersebut dikemas kini.

9.2  Pelanggan tidak dibenarkan mendaftarkan lebih daripada satu Akaun di Platform tanpa kelulusan Bursa. Oleh itu, sebarang Akaun tambahan tanpa kelulusan Bursa mungkin digantung.

9.3  Pelanggan bersetuju bahawa dia tidak akan menggunakan mana-mana Akaun selain daripada akaun mereka sendiri atau mengakses Akaun mana-mana Pelanggan lain pada bila-bila masa atau membantu orang lain untuk mendapatkan akses tanpa izin.

9.4  Pelanggan berhak mencadangkan jumlah had untuk pendanaan / pengeluaran Akaun. Bursa boleh mencadangkan had jumlah, bulanan dan had limit setiap satu transaksi.

9.5  Pelanggan bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat di dalam Akaun mereka, termasuk tetapi tidak terhad kepada kata laluan, e-mel, alamat dompet, baki dompet dan semua aktiviti termasuk Transaksi yang dibuat melalui Akaun mereka. Sekiranya terdapat sebarang aktiviti yang mencurigakan yang berkaitan dengan Akaun Pelanggan, Bursa boleh meminta maklumat tambahan daripada Pelanggan, termasuk mengesahkan dokumen dan membekukan Akaun semasa masa semakan. Pelanggan bertanggungjawab untuk mematuhi permintaan keselamatan ini atau terima penamatan Akaun mereka.

9.6  Penciptaan atau penggunaan Akaun tanpa mendapatkan kebenaran nyata dari Bursa akan mengakibatkan penggantungan segera semua Akaun berkaitan, serta semua pesanan beli / jual yang belum selesai. Apa-apa percubaan untuk berbuat demikian atau untuk membantu orang lain (Pengguna atau pihak ketiga yang lain), atau pengedaran arahan, perisian atau alat untuk tujuan itu akan menyebabkan Penamatan Akaun Pelanggan tersebut. Penamatan bukanlah satu remedi eksklusif untuk pelanggaran tersebut dan mungkin diputuskan untuk tindakan selanjutnya terhadap Pelanggan.

9.7  Jika sekiranya lebih dari enam (6) bulan sejak Pelanggan melog masuk dengan Akaunnya atau membuat deposit Dana, Bursa mempunyai hak untuk melayakkan Akaun ini sebagai terbengkalai. Dalam hal ini,fi Penyimpanan akan diterapkan ke Akaun tersebut dengan pemberitahuan email tujuh (7) hari sebelumnya dihantar kepada Pelanggan. Bursa akan mengenakan bayaran Penyimpanan yang dinyatakan di sini. Akaun terbengkalai dengan baki sifar akan dinyahaktifkan.


10. TRANSAKSI

10.1  Platform membenarkan Pelanggan menghantar Pesanan untuk membeli atau menjual Cryptocurrencies dan Kontrak.

10.2  Pelanggan mengakui bahawa Pesanan hanya perlu diserahkan selepas pertimbangan yang teliti dan Pelanggan memahami dan menerima akibat pelaksanaannya. Pelanggan bersetuju bahawa sebaik sahaja Pesanan dilaksanakan, urus niaga tersebut tidak dapat dipulihkan dan tidak boleh dibatalkan. Urusniaga akan dilaksanakan dengan serta-merta apabila padanan dibuat dengan pesanan Pembeli, Pesanan Penjual dan Pesanan Pembuat Pasar tanpa notis terlebih dahulu kepada Penjual dan Pembeli dan akan dianggap telah berlaku pada tarikh dan masa pelaksanaan.

10.3  Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa sekiranya tanda destinasi tidak dinyatakan, berlaku kesilapan atau nombor rujukan yang salah dinyatakan (untuk transaksi Fiat), Pelanggan mungkin boleh mengemukakan permohonan untuk membetulkan atau mungkin kehilangan deposit atau sekurang-kurangnya kelajuan pemprosesan permintaan tersebut akan dibuat dengan keutamaan yang rendah.

10.4  Jumlah pesanan minimum dan maksimum berbeza untuk setiap pasangan dagangan dan boleh dilihat di Platform apabila meletakkan Pesanan.

10.5  Klien mengakui dan bersetuju bahawa Transaksi Deposit dan Pengeluaran dalam mata wang Fiat mungkin ditangguhkan kerana beberapa pengesahan dan pemeriksaan bank. Begitu juga, dan disebabkan oleh sifat yang wujud dalam rangkaian cryptocurrency, Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa mendeposit dan mengeluarkan Cryptocurrencies ke dalam / dari Akaun mereka mungkin mengambil sedikit masa.

10.6  Pelanggan yang tidak disahkan tidak dibenarkan menarik balik sebarang Cryptocurrencies atau Baki yang ada.

10.7  Pelanggan boleh menggunakan Baucar untuk memindahkan Cryptocurrency antara Akaun. Komisen atau yuran akan dikenakan untuk membiayai dan menebus Baucar. Baucar tersebut perlu ditebus sebelum tarikh tamatnya yang ditetapkan oleh Bursa. Bursa tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan menerima apa-apa liabiliti, kewajipan atau tanggungjawab sekalipun untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan Baucar Pelanggan yang dibeli daripada mana-mana pihak ketiga atau diperoleh dengan cara lain. Untuk mengelakkan keraguan, Pelanggan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Baucar yang diperolehi adalah tulen dan dapat ditebus.

10.8  Sekiranya Pelanggan menemui aktiviti transaksi, termasuk tetapi tidak terhad kepada deposit dan pengeluaran yang tidak diketahui, ke atas Akaun mereka yang tidak dimulakan oleh Pelanggan, Pelanggan hendaklah dengan serta-merta memberitahu Bursa mengenai fakta ini dan ikut arahan yang dihantar oleh Bursa. Jika tidak, Bursa berhak untuk membekukan Akaun sehingga akhir siasatan.

10.9  Bursa mungkin dipaksa untuk membatalkan atau menarik semula Transaksi Pengeluaran yang telah dilaksanakan atas permintaan institusi kewangan, termasuk tetapi tidak terhad kepada bank, yang terlibat dalam penyelesaian Transaksi tersebut. Dalam kes sedemikian, Pelanggan bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan Bursa untuk mengetahui sebab-sebab permintaan tersebut.

10.10  Amaun deposit minimum untuk Cryptocurrency dan Kontrak adalah seperti yang ditetapkan oleh Bursa. Sekiranya amaun kurang dari yang dinyatakan, dana tidak akan dikreditkan ke Akaun Pelanggan.


11. DAGANGAN MARGIN

11.1  Perdagangan Margin boleh didapati untuk kedudukan yang panjang dan pendek untuk spesifik atau semua Cryptocurrency dan Kontrak, yang tertakluk kepada yuran, had dan syarat yang ditentukan oleh Bursa.

11.2  Bursa boleh mengenakan yuran untuk membuka dan / atau menutup posisi, atau mengekalkan posisi terbuka ("fi Rollover").

11.3  Pelanggan boleh mengalihkan posisi terbuka dalam tempoh masa yang ditetapkan seperti yang ditetapkan oleh Bursa membayar yuran Rollover.

11.4  Dalam apa-apa keadaan, posisi yang dibuka hendaklah ditutup dalam tempoh yang ditetapkan seperti yang ditetapkan oleh Bursa.

11.5  Disebabkan oleh turun naik dan perubahan yang berterusan dalam pasaran Cryptocurrency, Bursa berhak menutup mana-mana posisi terbuka pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan. Untuk membatalkan penutupan posisi Pelanggan perlu mengisi Akaun mereka untuk melindungi jumlah yang hilang dalam posisinya yang dibuka. Sekiranya Pelanggan tidak menutup atau melindungi posisi mereka selepas diberi notis, posisi ini boleh ditutup secara automatik. Bursa tidak melindungi kerugian yang disebabkan oleh penutupan posisi.

11.6  Pelanggan memperakui dan bersetuju bahawa untuk mengelakkan imbangan mereka menjadi negatif, Bursa mempunyai hak untuk menutup mana-mana atau semua posisi terbuka, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Pelanggan.

11.7  Bergantung pada keadaan di pasaran Cryptocurrency mana-mana atau semua posisi terbuka boleh ditutup sebelum bermulanya 'harga stop loss'. Di mana, harga penutupan boleh berbeza daripada harga 'stop loss'. Bursa tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh penutupan posisi

11.8  Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa posisi yang dibuka di bawah syarat-syarat dagangan margin di Platform Bursa boleh ditutup sebelum harga stop loss berlaku , jika tidak ada kemungkinan untuk menempah volum dagangan yang diperlukan untuk menutup kedudukan pada harga terendah. Harga penutupan yang dianggarkan dalam hubungkait dagangan margin mungkin berbeza daripada harga penutupan sebenar.

11.9  Bursa berhak untuk menutup mana-mana atau semua posisi terbuka tanpa apa-apa notis kepada Pelanggan jika Pelanggan tidak mempunyai Dana yang mencukupi untuk membayar yuran yang berkaitan atau jika suatu posisi dibuka lebih daripada tempoh yang ditentukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa.

11.10  Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa apabila posisi akan ditutup di Platform Bursa, paparan harga anggaran penutup, mungkin berbeza dari akhir disebabkan oleh perubahan segera dalam pasaran Cryptocurrency.


12. PENYIMPANAN

12.1  Yuran simpanan dikenakan oleh Bursa untuk menyimpan apa-apa cryptocurrency serta mata wang fiat sehingga aset dituntut balik oleh Pelanggan atau Akaun berbaki sifar.

12.2  Yuran Penyimpanan akan dikenakan setiap hari seperti yang ditetapkan oleh Bursa.

12.3  Bayaran simpanan yang dikenakan pada akaun Pelanggan tidak boleh tertakluk kepada Bayaran Balik.

12.4  Bursa memegang hak untuk menukar yuran Penyimpanan, serta cara cajnya ditamatkan


13. BAYARAN TRANSAKSI

13.1  Pelanggan bersetuju membayar yuran Transaksi bagi setiap Transaksi yang telah selesai.

13.2  Sebelum berdagang, Pelanggan mesti mempertimbangkan kadar bayaran Transaksi yang diterbitkan oleh Bursa. Walau bagaimanapun, Bursa mempunyai hak untuk menukar kadar bayaran Transaksi dari semasa ke semasa dengan mengemas kini penerbitan

13.3  Amaun yuran Transaksi ditamatkan secara automatik dalam Platform.

13.4  Yuran transaksi minimum adlah bersamaan dengan jumlah mata wang minimum. Untuk mata wang Fiat ia bersamaan dengan 0.01, untuk Cryptocurrency ia bergantung kepada mata wang Crypto. Yuran Transaksi dikenakan mengikut Dasar Perbundaran.

13.5  Harga minimum dan maksimum, serta jumlah pesanan minimum dan maksimum adalah berbeza untuk setiap instrumen.

13.6  Bagi jenis pesanan tertentu, yuran Transaksi mungkin berbeza daripada pesanan jenis biasa. Kadar bayaran urus niaga akan disediakan atas permintaan oleh pelanggan.

13.7  Fi Transaksi, caj lain, serta prosedur caj boleh diubah / dikaji secara unilateral oleh Bursa dari semasa ke semasa dan perubahan tersebut akan menjadi efektif pada masa yang ditetapkan oleh Bursa.


14. DASAR PEMBUNDARAN

14.1  Bagi semua pengiraan kewangan, Bursa menggunakan dasar pembundarann untuk menyokong Platform. Pertukaran pusingan mata wang Fiat ke-2 digit selepas pemisah. Dasar Penggenapan untuk Cryptocurrency berbeza bergantung pada Cryptocurrency.

14.2  Bagi tujuan pengoptimuman proses, urus niaga pada Platform berkaitan dengan beberapa item (termasuk, tetapi tidak terhad kepada mata wang, Cryptocurrencies, dll) tidak akan digambarkan di Akaun Pelanggan dan akan muncul sebaik sahaja keseluruhan unit mengikut piawaian penggenapan.


15. TRANSAKSI HARAM

15.1  Bursa berhak untuk menggantung atau menamatkan Akaun Pelanggan pada bila-bila masa sekiranya Bursa mendapati dan disuruh berbuat demikian oleh undang-undang atau untuk mematuhi cadangan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan atau badan yang diiktiraf untuk pencegahan jenayah kewangan.

15.2  Dilarang keras untuk menggunakan Akaun untuk sebarang tujuan haram. Bursa akan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada penguatkuasa undang-undang yang berkaitan.

15.3  Pelanggan hendaklah memastikan bahawa mereka tidak menggunakan Perkhidmatan untuk transaksi yang berkaitan dengan:

a.  pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, pembiakan senjata pemusnah besar-besaran;

b.  penyeludupan manusia;

c.  apa-apa barang atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang atau promosi, tawaran atau pemasaran yang menyalahi undang-undang atau yang ditawarkan berkaitan dengan kandungan haram, atau lucah, menggambarkan kanak-kanak atau kanak-kanak di postur seksual, menggunakan cara propaganda atau tanda-tanda organisasi yang tidak berperlembagaan yang memuliakan perang atau melanggar maruah manusia;

d.  apa-apa barang atau perkhidmatan, kenaikan pangkat, tawaran atau pemasaran yang akan melanggar hak cipta, hak harta perindustrian atau hak lain mana-mana orang;

e.  penemuan arkeologi;

f.  dadah, narkotik atau hallucinogens;

g.  apa-apa jenis senjata;

h.  perkhidmatan perjudian haram;

i.  ponzi, piramid atau mana-mana skim "cepat kaya";

j.  barangan yang tertakluk kepada sebarang embargo perdagangan;

k.  media yang membahayakan kanak-kanak di bawah umur dan melanggar undang-undang dan, khususnya, peruntukan berkenaan dengan perlindungan kanak-kanak di bawah umur;

l.  bahagian badan atau mayat manusia;

m.  haiwan yang dilindungi atau tumbuhan dilindungi;

n.  senjata atau bahan letupan; atau

o.  sebarang barangan, perkhidmatan atau transaksi haram lain.


16. KESELAMATAN AKAUN

16.1  Pelanggan bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kelayakan Akaun mereka, termasuk, tetapi tidak terhad kepada kata laluan, e-mel, alamat dompet, baki dan semua aktiviti termasuk Transaksi yang dibuat melalui Akaun.

16.2  Para kakitangan Bursa tidak akan meminta Bursa untuk mendedahkan kata laluan mereka. Sebarang mesej yang diterima oleh Pelanggan atau laman web yang dilihat olehnya yang meminta kata laluan, selain dari Tapak Bursa, harus dilaporkan ke Bursa. Jika Pelanggan ragu-ragu sama ada sesebuah laman web adalah tulen, pelanggan boleh menyemak jika laman web itu mematuhi EV SSL (Pengesahan Sijil Keselamatan ditunjukkan dalam bar alamat pelayar web).

16.3  Adalah dinasihatkan untuk menukar kata laluan Pelanggan dengan kerap (sekurang-kurangnya setiap tiga (3) hingga enam (6) bulan) untuk mengurangkan risiko pelanggaran keselamatan berhubung dengan Akaun. Bursa juga menasihati Pelanggan untuk tidak memilih kata laluan yang mudah ditebak dari maklumat seseorang yang mungkin tahu atau berkumpul maklumat mengenai Pelanggan atau kata laluan yang mempunyai makna. Pelanggan tidak boleh membenarkan sesiapa sahaja mengakses Akaunnya atau membiarkan Pelanggan mengakses Akaunnya.

16.4  Jika Pelanggan mempunyai sebarang kebimbangan mengenai Akaun, butiran masuk, kata laluan atau ciri keselamatan lain yang hilang, dicuri, disalahgunakan, digunakan tanpa kebenaran atau sebaliknya, Pelanggan dinasihatkan untuk menukar kata laluan. Pelanggan mesti menghubungi Bursa dengan kadar segera untuk mengetahui sebarang kehilangan, kecurian, penyelewengan atau penggunaan tanpa kebenaran Akaun, butiran masuk, kata laluan atau ciri keselamatan yang lain. Sebarang kelewatan yang tidak wajar dalam memaklumkan kepada Bursa mungkin bukan sahaja menjejaskan keselamatan Akaun tetapi mungkin mengakibatkan Pelanggan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian dariakibat kelewatan . Jika Pelanggan mengesyaki bahawa orang lain mengakses Akaunnya, Pelanggan juga perlu menghubungi agensi kerajaan yang sesuai dan melaporkan kejadian itu.

16.5  Bursa mesti mengambil perhatian yang munasabah untuk memastikan bahawa akaun e-melnya adalah selamat dan hanya boleh diakses oleh Pelanggan, kerana alamat e-melnya boleh digunakan untuk menetapkan semula kata laluan atau untuk berkomunikasi dengan Pelanggan tentang keselamatan Akaun. Bursa tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk pelanggaran akaun e-mel yang menyebabkan Transaksi yang tidak dibenarkan dijalankan dengan pengesahan yang betul. Sekiranya mana-mana alamat e-mel yang didaftarkan dengan Akaun Pelanggan dikompromi, Pelanggan harus tanpa kelewatan yang tidak wajar setelah mengetahui mengenai ini, perlu menghubungi Bursa dan juga penyedia perkhidmatan e-melnya.

16.6  Tanpa mengira sama ada Pelanggan menggunakan orang awam, komputer yang dikongsi atau sendiri untuk mengakses Akaun, Pelanggan mesti memastikan bahawa butiran log masuknya tidak disimpan oleh penyemak imbas, cache atau sebaliknyadan tidak direkodkan. Pelanggan tidak boleh menggunakan apa-apa fungsi yang membolehkan butiran masuk atau kata laluan disimpan oleh komputer yang dia gunakan.

16.7  Produk atau perkhidmatan tambahan yang digunakan oleh Pelanggan mungkin mempunyai keperluan keselamatan tambahan dan Pelanggan mesti membiasakan diri dengan mereka yang diberitahu kepadanya.


17. PENAMATAN PERJANJIAN PELANGGAN

17.1  Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian Pelanggan dan menutup Akaun mereka pada bila-bila masa, selepas menyelesaikan sebarang urus niaga yang belum selesai.

17.2  Pelanggan juga bersetuju bahawa Bursa boleh, dengan memberi notis, atas budi bicaranya sendiri menamatkan aksesnya kepada Platform dan Akaunnya, termasuk tanpa had, hak kami untuk: mengehadkan, menangguhkan atau menamatkan perkhidmatan dan Akaun Pelanggan, melarang akses kepada Platform, perkhidmatan dan alat, melambatkan atau mengalih keluar kandungan yang dihoskan dan mengambil langkah teknikal dan undang-undang untuk memastikan Pelanggan tidak berada di Platform, jika Bursa berpendapat bahawa mereka sedang mencipta masalah atau kemungkinan liabiliti undang-undang, melanggar hak harta intelek pihak ketiga atau bertindak tidak konsisten dengan surat atau semangat Terma dan Syarat ini. Di samping itu, Bursa boleh, dalam keadaan yang sesuai dan mengikut budi bicara kami, menggantung atau menamatkan Akaun Pelanggan untuk sebarang sebab, termasuk tanpa had: (1) percubaan untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada Platform atau akaun Pelanggan lain atau memberikan bantuan kepada orang lain untuk cuba berbuat demikian (2) mengatasi ciri-ciri keselamatan perisian yang mengehadkan penggunaan atau melindungi apa-apa kandungan, (3) Penggunaan Perkhidmatan untuk melakukan kegiatan yang tidak sah seperti pengubahan wang haram, operasi perjudian haram, pembiayaan keganasan, atau kegiatan jenayah lainnya, pelanggaran Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini, (5) kegagalan membayar atau penipuan pembayaran Transaksi, (6) kesulitan operasi yang tidak dijangka, atau (7) apabila permintaan penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan lain, jika dianggap sah yang memaksa Bursa, bertindak mengikut budi bicara mutlaknya.

17.3  Bursa juga berhak untuk membatalkan Akaun atau Akaun yang belum disahkan yang tidak aktif selama tempoh enam (6) bulan atau lebih dan / atau mengubah atau menghentikan Platform atau Perkhidmatan. Pelanggan bersetuju bahawa Bursa tidak akan bertanggungjawab kepada mereka atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk penamatan Akaun mereka atau akses kepada Platform.

17.4  Penggantungan Akaun tidak akan menjejaskan pembayaran yuran Transaksi yang disebabkan oleh Transaksi yang lalu. Selepas penamatan, Pelanggan akan menyediakan butiran akaun bank yang sah atau alamat Cryptocurrency untuk membenarkan pemindahan mana-mana mata wang yang didepositkan ke Akaunnya. Bursa akan memindahkan mata wang secepat mungkin mengikut permintaan Pelanggan dalam tempoh masa yang ditentukan oleh Bursa.

17.5  Bursa akan menghantar baki kredit Akaun Pelanggan kepadanya, namun dalam keadaan beberapa perantara mungkin terlibat dalam pembayaran antarabangsa dan ini atau bank benefisiari boleh memotong bayaran caj. Bursa akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa caj tersebut didedahkan kepada Pelanggan sebelum menghantar pembayaran; Walau bagaimanapun, di mana mereka tidak dapat dielakkan, Pelanggan mengakui bahawa caj yang tidak boleh dikira terlebih dahulu, dan bersetuju untuk bertanggungjawab atas caj tersebut.


18. PERSEDIAAN PERKHIDMATAN

18.1  Semua Perkhidmatan disediakan "AS IS", tanpa jaminan apa-apa jenis, sama ada dinyatakan atau tersirat.

18.2  Pelanggan akan berusaha mengekalkan Platform secara berterusan; Walau bagaimanapun, semua perkhidmatan dalam talian mengalami gangguan dan gangguan bekalan dan Bursa tidak bertanggungjawab untuk sebarang gangguan atau kerugian yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan. Oleh itu, Bursa tidak memberi sebarang jaminan bahawa akses kepada Platform tidak akan terganggu atau tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan, kelangkauan atau kehilangan maklumat yang dihantar.

18.3  Bursa akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa Pelanggan biasanya boleh mengakses Platform yang selaras dengan Perjanjian Pelanggan. Bursa boleh menggantung penggunaan Platform untuk penyelenggaraan dan akan membuat usaha yang munasabah untuk memberikan notis kepada Pelanggan. Pelanggan mengakui bahawa ini mungkin tidak dapat di jalankan dalam keadaan kecemasan.


19. NASIHAT KEWANGAN ATAU UNDANG-UNDANG

19.1  Bursa tidak menyediakan apa-apa nasihat kewangan, pelaburan atau undang-undang berkaitan dengan Perkhidmatan yang dibenarkan oleh Bursa. Bursa boleh memberikan maklumat mengenai harga, julat, turun naiknya Cryptocurrency dan Kontrak dan peristiwa yang telah mempengaruhi harga mata wang Crypto, tetapi ia tidak sepatutnya dianggap sebagai pelaburan atau nasihat kewangan dan tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Apa-apa keputusan untuk membeli atau menjual Cryptocurrencies and Contracts adalah keputusan Pelanggan dan Bursa tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian yang dialami.


20. CUKAI

20.1  Pelanggan berjanji untuk membayar semua cukai dan duti, yang boleh berbangkit daripada penggunaan Perkhidmatan Bursa dan harus dibayar mengikut peraturan kediaman Pelanggan.

20.2  Bursa tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa pelanggaran yang dibuat oleh Pelanggan disebabkan kewajipannya untuk mengira dan membayar cukai dan duti.


21. NOTIS DAN KOMUNIKASI

21.1  Bursa berhak untuk menghantar notis kepada dan berkomunikasi dengan Pelanggan melalui Platform atau dengan apa-apa cara komunikasi yang tersedia kepada Bursa,berdasarkan butiran hubungan yang disediakan oleh Pelanggan

21.2  Pelanggan secara jelas bersetuju untuk menerima apa-apa notis dalam bentuk elektronik dan akan terikat oleh mereka, jika dikehendaki oleh Perjanjian Klien.

21.3  Saluran maklumat rasmi utama Bursa akan menjadi Platform atau / dan Laman Web atau / dan e-mel yang sah Bursa.


22. RESOLUSI UNDANG-UNDANG KERAJAAN DAN RESOLUSI PERTIKAIAN

Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata. Semua pertikaian dan kontroversi yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan dan Terma dan Syarat ini akan dikemukakan kepada Mahkamah Malaysia di Kuala Lumpur, sebagai Mahkamah yang pertama. Sekiranya mana-mana bahagian Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini dianggap tidak sah, atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu hendaklah dianggap terasing dan tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan mana-mana bahagian yang lain.


23. BATASAN LIABILITI

DALAM APA-APA ACARA BURSA , PEGAWAINYA, PARA PENGARAH, PEKERJA, AHLI, BROKER, DAN SEMUA PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELANGGAN ATAU MANA-MANA ORANG LAIN ATAU ENTITI BAGI KEROSAKAN YANG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, PUNITIF ATAU TERMASUK APA-APA YANG BOLEH MENYEBABKAN (I) KETEPATAN, KESEMPURNAAN ATAU KANDUNGAN PLATFORM DAN LAMAN WEB, (II) KETEPATAN, KESEMPURNAAN ATAU KANDUNGAN MANA-MANA ​​LAMAN WEB BERKAITAN (melalui hyperlink, BANNER PENGIKLANAN ATAU SEBALIKNYA) UNTUK PLATFORM DAN PERTUKARAN LAMAN WEB (III) PERKHIDMATAN YANG DIBENARKAN OLEH BURSA ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH MANA-MANA ​​LAMAN WEB LAIN BERKAITAN (melalui hyperlink, BANNER PENGIKLANAN ATAU SEBALIKNYA) KEPADA PLATFORM OR LAMAN SESAWNG BURSA, (IV) KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA DALAM SEBARANG BENTUK, (V ) APA-APA PELAKUKAN PIHAK KETIGA , (VI) APA-APA AKSES YANG TIDAK DIPERTAHANKAN ATAU PENGGUNAAN PELANGGAN DAN / ATAU SEMUA KANDUNGAN, MAKLUMAT PERIBADI, MAKLUMAT KEWANGAN ATAU MAKLUMAT LAIN DENGAN DATA YANG DISIMPAN dengan BURSA, (VII) SEBARANG GANGGUAN ATAU PENAMATAN PERKHIDMATAN ATAU DARI PLATFORM ATAU PERTUKARAN LAMAN WEB ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB BERKAITAN (melalui hyperlink, BANNER PENGIKLANAN ATAU SEBALIKNYA) UNTUK PLATFORM ATAU PERTUKARAN LAMAN WEB, (VIII) APA-APA virus, cecacing, BUGS, KUDA TROJAN ATAU sEPERTI YANG BOLEH dIHANTAR KE ATAU DARI LAMAN SESAWANG BURSA ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB BERKAITAN (melalui hyperlink, BANNER PENGIKLANAN ATAU SEBALIKNYA) UNTUK PLATFORM LAMAN BURSA, (IX) APA-APA KANDUNGAN yANG FITNAH, mengganggu, kasar BERBAHAYA, kepada kanak-kanak ATAU APA-APA KELAS PERLINDUNGAN, pornografi, "X-rated", lUCAH ATAU MENYENANGKAN DAN / ATAU (X) SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN APA-APA JENIS dITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN PELANGGAN DI PLATFORM ATAU LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN, BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, TORT ATAU SEBARANG TEORI HUKUMAN ATAU TEORI ATAU BUKAN DISEBABKAN OLEH EKSEKUTIF YANG DITUGASKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. TAMBAHAN, ANDA KHUSUS MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA SEBARANG SEBAB TINDAKAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PLATFORM ATAU LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN MESTILAH dimulakan dalam SATU (1) TAHUN SELEPAS SEBAB TINDAKAN terakru, SEBALIKNYA SEBAB TINDAKAN AKAN TEPAT TETAP. DARIPADA TAMBAHAN, PELANGGAN YANG KHUSUS MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA DALAM TIDAK ADA AKHIR TETAPI LIABILITI JUMLAH PERBELANJAAN TANAH MENGIKUT JUMLAH JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH PELANGGAN UNTUK PERKHIDMATAN BENTUK YANG TERTAKLUK PENYAKIT TINDAKAN. PEMBATASAN LIABILITI MUDAH MENGGUNAKAN SEPENUHNYA TERLIBAT DENGAN UNDANG-UNDANG TERTENTU DENGAN UNDANG-UNDANG DAN MENYATAKAN SEBARANG PENAMATAN ATAU PERLUASAN PERJANJIAN INI ATAU PENGGUNAAN KLIEN PLATFORM ATAU LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN PERDAGANGAN.


24. INDEMNITI

Pelanggan bersetuju untuk melindungi, mempertahankan, menanggung rugi dan menahan Bursa dan pegawai, pengarah, pekerja, agen dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga dari dan terhadap sebarang , tuntutan, kos, perbelanjaan, kerugian, liabiliti dan ganti rugi dari setiap jenis dan sifat dasarnya (termasuk, tanpa batasan, yuran peguam yang munasabah) yang dikenakan atau ditanggung oleh Bursa secara langsung atau tidak langsung yang timbul daripada (i) penggunaan dan akses Pelanggan kepada Platform atau Perkhidmatan; (ii) Pelanggaran terhadap sebarang peruntukan Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan atau dasar atau perjanjian yang diperbadankan di sini; dan / atau oleh Pelanggan(iii) Pelanggaran terhadap hak pihak ketiga oleh Pelanggan, termasuk tanpa batasan sebarang hak intelektual atau hak proprietari lain. Kewajipan ganti rugi di bawah seksyen ini akan terus berkuatkuasa walaupun penamatan atau tamatnya Perjanjian Pelanggan atau penggunaan Platfom dan Perkhidmatan oleh Pelanggan .


25. PERUBAHAN DAN PINDAAN

Bursa berhak untuk meminda atau mengubahsuai mana-mana bahagian Terma Syarat Perjanjian Pelanggan ini pada bila-bila masa dengan menerbitkan versi Perjanjian Pelanggan yang telah disemak. Perubahan akan berkuatkuasa dan dianggap diterima oleh Pelanggan,apabila kali pertama Pelanggan menggunakan Perkhidmatan selepas penerbitan Perjanjian Pelanggan yang disemak semula dan akan diterapkan secara berterusan berkenaan dengan sebarang aktiviti yang dimulakan selepas diterbitkan. Sekiranya Pelanggan tidak bersetuju dengan apa-apa pengubahsuaian , Pelanggan bole membuat pembetulan secara eksklusif untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan dan menutup Akaun. Pelanggan bersetuju bahawa Bursa tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau mana-mana pihak ketiga akibat sebarang kerugian yang dialami akibat pengubahsuaian atau pindaan kepada Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan ini.


26. FORCE MAJEURE

Sekiranya Bursa tidak dapat melaksanakan Perkhidmatan yang digariskan dalam Terma dan Syarat Perjanjian Pelanggan disebabkan faktor-faktor di luar kawalannya termasuk tetapi tidak terhad kepada peristiwa Force Majeure, perubahan undang-undang atau perubahan dalam kebijakan sekatan, tidak akan ada tanggungjawab kepada Pelanggan berhubung dengan Perkhidmatan yang disediakan di bawah ini dan untuk tempoh masa bertepatan dengan acara tersebut.


27. PAUTAN UNTUK LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Platform dan Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Bursa. Bursa tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, terma dan syarat, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web pihak ketiga. Di samping itu, Bursa tidak menapis atau mengedit kandungan mana-mana laman web pihak ketiga. Dengan menggunakan Platform atau Laman Web, anda dengan jelas melepaskan Bursa dari sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana laman web pihak ketiga oleh Pelanggan. Oleh itu, Bursa menggalakkan Pelanggan untuk menyedari apabila Pelanggan meninggalkan Platform atau Laman Web, atau Perkhidmatan Bursa dan mengkaji semula terma dan syarat, dasar privasi dan dokumen pentadbiran lain dari mana-mana laman web lain yang boleh di lawati.

HUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan Terma Syarat Perjanjian Pelanggan ini, hak dan kewajipan anda yang timbul daripada Terma dan Syarat ini dan / atau penggunaan Platform atau Laman Web atau Perkhidmatan, Akaun anda atau sebarang perkara lain, sila hubungi kami.

Beli, Simpan, Jual

Tidak terhad hanya untuk perdagangan. Lakukan lebih banyak lagi dengan aplikasi pedagang kami.

unicoin-application-download-badge_macos
unicoin-application-download-badge_ios