live-chatLIVE CHAT

Meningkatkan perdagangan, langkah seterusnya.

1. PENGANTAR

Kaedah-Kaedah ini akan dikenali sebagai Peraturan Unicoin Digital Capital Exchange (UDCX) (kemudian dirujuk sebagai "Peraturan") dan telah mula berkuatkuasa dari ........................ ...Syarat-syarta hendaklah dibaca bersama dengan Undang-undang, Peraturan, garis panduan, arahan, pekeliling dan penjelasan yang dikeluarkan oleh Unicoin Digital Capital Exchange (UDCX) ("Bursa") dan pindaan yang dibuat kepada Syarat syrat ini selepas Tarikh Berkuatkuasa.


2. DEFINISI

Semua perkataan yang terkandung dalam Syarat-syarta ini akan mempunyai makna dan definisi yang sama yang diberikan dalam Undang-Undang Kecil Bursa.


3. KEAHLIAN BURSA

Keanggotaan Bursa diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu (1) Keahlian Broker dan (2) Keahlian Pembuat Pasaran. Seseorang atau entiti yang ingin mendapatkan Keahlian dalam Bursa boleh memohon untuk mana-mana kategori ini dengan memenuhi syarat / kriteria yang ditetapkan dalam Syarat-syarat ini. Hak dan keistimewaan setiap kategori Keahlian adalah:

1)  Keahlian Broker

Ahli Broker berhak memperkenalkan Sub-Broker dan Pelanggan. Mereka bertindak sebagai fasilitator pasaran kepada peniaga, menyediakan khidmat nasihat, mengekalkan Sub-Broker dan Pelanggan mereka dengan mengemaskinikan dan memaklumkan sebarang kebimbangan mengenai peluang perdagangan, mengendalikan keluhan, dengan itu, akhirnya menghubungi Pelanggan dengan Bursa.

2)  Keahlian Pembuat Pasaran

Ahli Pasar Pasaran mempunyai hak dan kewajipan untuk menyebut kedua-dua harga beli dan menjual Cryptocurrency dan / atau Kontrak yang disenaraikan di Bursa. Proses penjelasan bagi Pembuat Pasaran itu akan difasilitasi melalui jabatan kliring dan penyelesaian Bursa. Individu, institusi kewangan (termasuk firma kempunyaan), masyarakat Koperasi, Syarikat Liabiliti Terhad, dan firma Perkongsian dibenarkan memohon Keahlian Pembuat Pasaran. Ahli Pembuat Pasaran dikehendaki mengekalkan pasaran dua hala (bid-and-offer) dalam Cryptocurrencies yang mereka pilih dan / atau Kontrak untuk memastikan kecairan di pasaran.

Bursa berhak untuk membenarkan Ahli Broker menjalankan perniagaan Ahli Pembuat Pasaran dan sebaliknya dengan Terma dan Syarat.


4. KRITERIA UNTUK KEMASUKAN

1)  Ahli Broker:

a)  Ahli Broker Individu:

Individu - Mana-mana orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi dalam Pasaran kewangan dan Crypto, dan berminat untuk membuat Pelanggan, bertindak sebagai fasilitator pasaran kepada pedagang, menyediakan khidmat nasihat bole memohon sebgai Anggota Broker.

i.  adalah berwibawa untukmembuat kontrak di bawah undang-undang Kerajaan Malaysia

ii.  jika pemohon mahu menjalankan aktiviti perniagaannya dari negara lain daripada Malaysia, pemohon juga akan perlukan kebenaran yang dari negara itu;

iii.  mestilah mempunyai watak moral, reputasi, integriti;

iv.  akan mempunyai infrastruktur yang mencukupi untuk Individu-Keahlian Broker; dan

v.  hendaklah mematuhi semua aspek undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram;

b)  iinstitusi Ahli Broker

Mana-mana institusi, yang tujuannya dalam Memorandum Persatuan dan / atau perlembagaannya membenarkan institusi tersebut terlibat dalam perdagangan instrumen, dan yang mempunyai nilai minimum yang ditetapkan oleh Bursa, mempunyau infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti dengan berkesan termasuk pengalaman profesional dan berjanji untuk mematuhi dengan keperluan kewangan dan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa dari semasa ke semasa. Sekiranya institusi itu bermastautin di luar Malaysia, ia memerlukan kebenaran yang diperlukan oleh Kerajaan Malaysia untuk menjalankan aktiviti perniagaannya di Malaysia dan ia juga memerlukan kebenaran yang diperlukan oleh kerajaan tempatan untuk menjalankan perniagaannya di negara asalnya.

Mana-mana pemohon hendaklah memohon untuk menjadi Anggota Broker dalam borang yang ditetapkan dalam Lampiran 1. Jabatan Perkhidmatan Anggota Bursa hendaklah mempertimbangkan kepentingan bersama Orang Awam dan Bursa, semasa membuat keputusan untuk permohonan Keahlian Broker.

2)  Keahlian Pembuat Pasaran:

a)  Individu - Mana-mana orang, yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi dalam Pasaran dan Kewangan Crypto, dan siapa yang bersedia untuk mengambil risiko dalam pembuatan pasaran hendaklah memohon untuk Keahlian Pembuat Pasaran. Dengan syarat orang itu: -

i.  adalah berwibawa untuk membuat kontrak di bawah undang-undang Kerajaan Malaysia;

ii.  jika pemohon mahu menjalankan aktiviti perniagaannya dari negara lain daripada Malaysia, pemohon juga akan memerlukan kebenaran yang diperlukan dari negara itu;

iii.  mestilah mempunyai watak moral, reputasi, integriti;

iv.  akan memiliki sumber kewangan dan kredit yang mencukupi untuk mengambil tanggungjawab yang diperlukan untuk Keahlian Pembuat Pasaran individu; dan

v.  hendaklah mematuhi semua aspek undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram;

b)  Institusi - Mana-mana institusi, yang tujuannya dalam Memorandum Persatuan dan / atau perlembagaannya membenarkan institusi untuk melibatkan diri dalam pasaran kewangan dan niaga hadapan, yang mempunyai nilai minimum yang ditetapkan oleh Bursa, infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti pasaran dengan berkesan dan berjanji untuk mematuhi keperluan kewangan dan lain-lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa dari masa ke semasa perlu memohon Keahlian Pembuat Pasaran. Sekiranya institusi itu bermastautin di luar Malaysia, ia memerlukan kebenaran yang diperlukan oleh Kerajaan Malaysia untuk menjalankan aktiviti perniagaannya di Malaysia dan ia juga memerlukan kebenaran yang diperlukan oleh kerajaan tempatan untuk menjalankan perniagaannya di negara asalnya. Mana-mana pemohon untuk Keahlian Pembuat Pasaran hendaklah memohon untuk Keahlian dalam borang yang ditetapkan dalam Lampiran 1. Keputusan mengenai sama ada pemohon adalah Institusi yang diiktiraf dan berhak kepada Keahlian akan ditentukan oleh Jabatan Perkhidmatan Anggota Bursa dengan melihat merit permohonan dan kepentingan umum Orang Awam dan Bursa.


5. KEPERLUAN PERMOHONAN

1)  Pemohon hendaklah mengemukakan borang permohonan yang lengkap untuk Keahlian dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bursa secara sendiri di Bursa semasa waktu bekerja pada mana-mana hari kerja. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan:

a)  Bayaran kemasukan tidak boleh ditarik balik yang ditetapkan melalui Draf Permintaan yang memihak kepada "Unicoin Digital Capital Exchange", yang boleh dibayar di Kuala Lumpur. Pemohon perlu membayar yuran kemasukan yang tidak dapat dikembalikan sebelum menandatangani perjanjian dengan bursa. Jika permohonan ditolak atas apa-apa sebab, Bursa tidak akan membayar balik yuran kemasukan yang dibayar.

b)  Jika pemohon adalah institusi, suatu perakuan yang menunjukkan kekayaan bersih institusi, yang dikeluarkan oleh Akauntan Bertauliah dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 2 dalam Syarat-syarat ini.

c)  Surat rujukan dari bank dalam borang yang ditetapkan dalam Lampiran 3 Syarat-syarat ini menunjukkan kredibiliti kewangan pemohon.

d)  Jika pemohon adalah institusi, salinan resolusi Lembaga Pengarah yang diperakui yang membenarkan institusi untuk memohon Keahlian dan menyatakan nama orang yang diberi kuasa untuk melaksanakan dokumen bagi pihak pemohon dalam borang yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan bio-data para pengarah dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 5 Syarat-syarat ini.

e)  Satu akujanji yang dilaksanakan dalam borang yang ditetapkan dalam Lampiran 6 yang menyatakan bahawa pemohon tidak akan melakukan apa-apa tindakan undang-undang terhadap Bursa sekiranya permohonan untuk Keahlian ditolak.

f)  Akujanji bahawa dia / dia telah memahami kandungan dan terikat oleh Undang-Undang Kecil, Kaedah perdagangan, kliring dan penyelesaian dan Syarat Bursa ini.


6. KEPERLUAN AM KEAHLIAN

1)  Sebagai tambahan kepada kriteria khusus yang disebutkan di atas, setiap pemohon juga akan mematuhi keperluan Keanggotaan am berikut:

a)  Mematuhi norma kecukupan keperluan modal seperti yang ditetapkan oleh Bursa untuk Keahlian untuk semua kategori.

b)  Mematuhi peruntukan berkanun, Syarat, dan peraturan Kerajaan Malaysia dan Kerajaan negara-negara lain dari mana mereka menjalankan perniagaan.

c)  Setiap pemohon untuk Keahlian hendaklah mematuhi dan terikat oleh Undang-Undang Kecil, Kaedah dan peraturan Bursa, dan bersetuju untuk menerima apa-apa keputusan yang dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Ahli atau Lembaga Bursa sebagai muktamad.

d)  Pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa hendaklah, apabila diperlukan oleh Jabatan Perkhidmatan Ahli semasa proses kemasukan, hadir secara peribadi untuk temubual dan / atau kesesuaian dengan ujian yang ditetapkan.

e)  Bursa akan mengubah atau meminda Syarat, keperluan dan / atau kriteria untuk kemasukan sebagai Ahli termasuk yang dinyatakan di atas, apabila diperlukan oleh Bursa.


7. YURAN DAN KEPERLUAN MODAL

1)  Yuran Kemasukan: Setiap pemohon akan membayar penuh Yuran Kemasukan kepada Bursa melalui Draf Permintaan yang memihak kepada "Unicoin Digital Capital Exchange" yang akan dibayar di Kuala Lumpur, sebelum menandatangani perjanjian dengan Bursa itu. Yuran Kemasukan yang telah dibayar tidak akan dikembalikan kepada pemohon.

2)  Yuran Keahlian: Setiap pemohon akan membayar yuran Keahlian kpada Bursa melalui Draf Permintaan yang memihak kepada "Unicoin Digital Capital Exchange" yang akan dibayar di Kuala Lumpur atas kelulusan permohonan itu dan sebelum memasuki perjanjian Keahlian dengan Bursa dan fi Keahlian yang dikenakan tidak akan dikembalikan kepada pemohon.

3)  Yuran Pemprosesan: Yuran Pemprosesan akan dikenakan oleh Bursa semasa memproses sebarang dokumen yang diterima oleh Bursa.

4)  Langganan Tahunan: Caj Langganan Tahunan hendaklah dibayar oleh setiap pemohon atas kelulusan Keahlian dan ia tidak boleh dikembalikan. Caj Langganan Tahunan akan dibayar pada akhir setiap tahun kewangan dan dibayar tidak lewat daripada 15 hari dari akhir tahun kewangan yang bersamaan. Sekiranya Ahli gagal membayar caj langganan tahunan dalam had masa yang dinyatakan di atas, Lembaga boleh mengisytiharkan Ahli tersebut sebagai gagal dalam pengertian Peraturan Bursa ini.

5)  Insurans Tahunan: Setiap Ahli Bursa hendaklah mendapatkan sendiri / baginya suatu perlindungan insurans, untuk melindungi dari risiko dan bahaya yang berkaitan dengan operasi perniagaan mereka di Bursa dan satu salinan penerimaan premium yang dibayar akan dikemukakan kepada Bursa setiap tahun bersama-sama dengan caj langganan tahunan. Kuantum perlindungan insurans hendaklah ditetapkan oleh Bursadari semasa ke semasa yang mengambilkira jenis Keahlian .

6)  Dana Transaksi Awal: Tabung Urus Niaga Awal akan dibayar oleh setiap Ahli sebagai cagaran untuk perdagangan dan kliring di Bursa. Semasa berdagang atau kliring, jika Dana Transaksi Awal melebihi caj transaksi yang diterima terlebih dahulu, caj transaksi berlebihan akan dipulihkan dari Ahli pada masa kejadian. Ahli-ahli hendaklah membayar Dana Transaksi Awal kepada Bursa. Dana Transaksi Awal ini akan didepositkan ke dalam akaun yang diasingkan dan dikawal oleh Bursa yang boleh dikembalikan, selepas penjelasan oleh semua ahli yang belum selesai atas penamatan / pembatalan keanggotaan oleh Bursa. Bursa itu akan memberi peningkatan had perdagangan yang lebih tinggi ke atas deposit tambahan yang dibuat untuk Dana Transaksi Awal.

7)  Keperluan Modal: Ahli hendaklah memenuhi keperluan modal seperti yang ditetapkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

8)  Bursa hendaklah menetapkan jenis dan amaun yuran, caj langganan dan deposit yang perlu dibayar oleh Ahli ke Bursa bagi Keahlian, penyelenggaraan Keahlian dan deposit urus niaga awal, sebagaimana yang dikehendaki dari semasa ke semasa. Bursa hendaklah mengikut budi bicaranya boleh mengubah yuran, caj dan deposit dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Sebelum membuat sebarang permohonan untuk Keahlian, setiap pemohon harus menghubungi Bursa untuk mengetahui yuran yang lazim dan keperluan modal Bursa.


8. PENYERAHAN PERMOHONAN

Bursa akan menerima permohonan hanya jika ia disertakan dengan semua dokumen sokongan dan bayaran yang diperlukan untuk kategori Keahlian seperti yang ditetapkan oleh Bursa. Bursa tidak akan memproses permohonan itu sehingga semua syarat permohonan dipenuhi oleh pemohon.


9. KELULUSAN KEAHLIAN

1)  Apabila menerima permohonan untuk Keahlian bersama dengan yuran yang ditetapkan, Jabatan Perkhidmatan Ahli akan mengkaji permohonan itu. Pemohon akan dipanggil untuk temuduga dan / atau juga untuk ujian yang patut dan wajar oleh Jabatan Perkhidmatan Anggota. Pemohon atau pengarah institusi yang diberi kuasa hendaklah hadir secara langsung kepada wawancara sedemikian.

2)  Jabatan Perkhidmatan Anggota akan menyiasat dan perlu berpuas hati dengan reputasi dan kestabilan kewangan pemohon dan butiran mengenai pengaturan kewangan yang dibuat berkaitan dengan Keahlian. Selepas mengkaji semua maklumat, keputusan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Anggota sama ada pemohon layak untuk Keahlian atau tidak dan keputusannya akan disampaikan kepada pemohon ke alamat yang disebut dalam permohonan itu.

3)  Jika permohonan diluluskan, pemohon hendaklah diberikan masa 30 hari dari tarikh pengesahan kelulusan dari Jabatan Perkhidmatan Anggota untuk membayar semua bayaran lain yang diperlukan untuk Keahlian di Bursa.

4)  Apabila memenuhi semua formaliti, pemohon akan diberikan Keahlian oleh Bursa. Pemohon yang diluluskan untuk Keahlian oleh Jabatan Perkhidmatan Anggota tidak akan mengambil tanggungjawab dan keistimewaan Keahlian sehingga mengeluarkan Sijil Keahlian oleh Bursa.


10. PERJANJIAN KEANGGOTAAN

Apabila kelulusan permohonan Keahliandiberikan, setelah memenuhi semua persyaratn yang diperlukan untuk Keahlian, setiap Ahli hendaklah melaksanakan perjanjian dengan Bursa dalam format yang ditetapkan oleh Bursa.


11. SIJIL KEAHLIAN

1)  Setelah melaksanakan perjanjian dengan Bursa, Ahli akan membuka akaun bank yang diperlukan, yang ditetapkan oleh Bursa.

2)  Dengan kelulusan Keahlian, Sijil Keahlian akan dikeluarkan kepada Ahli dan satu salinan akan disimpan di Bursa. Salinan Sijil Keahlian hendaklah dipamerkan oleh Ahli di tempat yang menonjol di pejabat dan sijil itu hendaklah kekal sebagai harta bursa.

3)  Sijil Keahlian hendaklah menyatakan tarikh berkuatkuasa yang mana Ahli dapat menikmati hak dan keistimewaan Ahli Bursa.

4)  Ahli hendaklah memulakan perdagangan, kliring atau membuat pasaran, apabila dibayar Dana Urus Niaga Awal yang ditetapkan oleh Bursa.

5)  Setiap Ahli Bursa hendaklah dengan segera memaklumkan kepada Bursa secara bertulis mengenai apa-apa perubahan dalam maklumat yang diberikan oleh Ahli pada masa penerimaan. Sekiranya Bursa mengetahui bahawa Ahli tidak berbuat demikian, Bursa akan melakukan siasatan melalui Jabatan Tatatertib Bursa, dan jika dakwaan itu didapati benar, maka Bursa akan mengenakan penalti dan / atau mengambil tindakan tatatertib terhadap Ahli

6)  Jika Sijil Keahlian hilang, dimusnahkan, rosak atau haus, Bursa akan mengeluarkan Sijil pendua kepada Ahli di bawah keadaan berikut:

a)  apabila mengemukakan bukti kemusnahan atau kehilangan Sijil asal; atau

b)  apabila mengembalikan Sijil yang haus atau rosak ke Bursa; dan

c)  apabila dibayar yuran yang ditetapkan oleh Lembaga.


12. PENERBITAN KEMASUKAN AHLI

Apabila Ahli diterima dan Sijil Keahlian dikeluarkan kepada Ahli, notis kemasukan akan dikomunikasikan kepada Ahli secara bertulis dan juga diterbitkan atau diberitahu melalui penyiaran kepada Ahli dan Pelanggan Bursa yang lain melalui sistem perdagangan automatik atau mana-mana sistem elektronik lain di Bursa.


13. PENOLAKAN PERMOHONAN DAN RAYUAN

1)  Pemohon, yang tidak diluluskan untuk Keahlian oleh Jabatan Perkhidmatan Anggota, hendaklah meminta semakansemula dengan atau tanpa pendengaran peribadi mengenai permohonannya oleh Jawatankuasa Keahlian yang dibentuk oleh Bursa dalam tempoh 30 hari dari keputusan tersebut.

2)  Apabila menerima permintaan itu, permohonan itu hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Keahlian, yang terdiri daripada pengerusi dan dua Ahli, yang ditetapkan oleh Bursa. Jawatankuasa Keahlian akan mengkaji semula permohonan itu dan keputusan sebulat suara Jawatankuasa diperlukan untuk kelulusan permohonan untuk Keahlian.

3)  Jika permohonan untuk Keahlian ditolak oleh Jawatankuasa Keahlian, pemohon boleh membuat rayuan terhadap keputusan kepada Jawatankuasa Keahlian Bursa dalam masa 30 hari dari keputusan Jawatankuasa Keahlian. Jawatankuasa Keanggotaan Rayuan, yang terdiri daripada seorang pengerusi dan lima Ahli yang ditubuhkan oleh Lembaga, selepas perbincangan yang sewajarnya, akan memutuskan, dengan undi majoriti, sama ada pemohon layak untuk Keahlian atau tidak. Keputusan Jawatankuasa Keanggotaan Rayuan adalah muktamad. Permohonan yang ditolak oleh Jawatankuasa Keanggotaan Rayuan boleh dipertimbangkan semula sekiranya maklumat baru atau penambahan yang kemudian dibawa kepada perhatian Jawatankuasa Keahlian Rayuan. Jika pemohon ditolak untuk Keahlian atas apa-apa sebab, Bursa tidak akan membayar balik yuran pendaftaran.

4)  Sekiranya pemohon merayu terhadap keputusan Jabatan Perkhidmatan Ahli atau Jawatankuasa Keahlian, Bursa hendaklah mengekalkan yuran kemasukan yang dibayar sehingga keputusan Jawatankuasa Keanggotaan Rayuan.


14. DAFTAR AHLI

1)  Bursa hendaklah mengekalkan daftar Ahli Bursa. Dalam daftar, Bursa akan merekodkan butir-butir Ahli dan apa-apa maklumat yang dianggap sesuai oleh Bursa, untuk penggunaan Bursa dan Anggota-nya. Bursa juga akan menyimpan butiran Ahli dalam bentuk elektronik.

2)  Setiap Ahli hendaklah dengan segera memberitahu Bursa secara bertulis mengenai apa-apa perubahan dalam maklumat yang diberikan oleh Ahli pada waktu kemasukan atau pada peringkat kemudian, dan jika gagal berbuat demikian , Bursa akan mengenakan penalti atau mengambil tindakan tatatertib terhadap Anggota itu.


15. PENYATAAN SALAH AHLI

1)  Pemohon boleh ditamatkan dari Keahlian berdasarkan keputusan sebulat suara Jawatankuasa Tatatertib Bursa, jika dia didapati:

a)  Bersalah terhadap penipuan atau salah laku kewangan kasar yang diisytiharkan oleh mahkamah undang-undang; atau

b)  Tingkah laku tidak jujur sebelum menjadi Ahli dan gagal membuat pendedahan sepenuhnya dalam permohonannya untuk Keahlian; atau

c)  Bersalah kerana membuat kenyataan palsu fakta yang material berkaitan dengan permohonannya;

d)  Membuat salah nyataan secara sengaja


16. AKAUN DAN DEPOSIT BANK

1)  Akaun Operasi: Ahli hendaklah mengekalkan akaun operasi di bank yang ditetapkan. Akaun ini hendaklah digunakan untuk tujuan operasi Ahli dan untuk menerima komisen yang diperuntukkan. Akaun ini tertakluk kepada pengauditan dan Bursa mempunyai hak untuk memanggil butiran transaksi akaun ini apabila diperlukan

2)  Akaun Perasingan: Akaun ini hendaklah dikekalkan oleh Bursa semata-mata untuk tujuan Perdagangan dan Membuat Pasaran di Bursa. Bursa akan melaksanakan kawalan penuh akaun ini dan Bursa akan menyediakan kemudahan bagi setiap Ahli dan Pelanggan untuk mendepositkan dana transaksi awal dan jumlah margin ke dalam akaun ini dengan naratif seperti yang ditetapkan oleh bursa. Bursa akan meminta setiap Ahli dan Pelanggan untuk mengekalkan baki minimum dalam akaun ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa. Ahli dan Pelanggan hendaklah mempunyai hak pengeluaran atau hak meminta pengeluaran baki yang ada selepas menolak baki minimum yang dikehendaki, yuran, caj, liabiliti cukai, dan liabiliti kewangan lain. Ahli dan Pelanggan juga akan mempunyai hak pengeluaran untuk baki minimum yang dikekalkan dalam akaun ini selepas ditolak yuran, caj, liabiliti cukai, dan liabiliti lain selepas menamatkan Keahlian dan / atau perjanjian. Pada akhir setiap hari urus niaga, Bursa akan mendebitkan dan mengkrditkan dana masuk dan keluar dari akaun ini berdasarkan keuntungan dan kerugian, yuran dan caj, cukai dan liabiliti lain yang terakru oleh Ahli dan Pelanggan dan juga berdasarkan keperluan margin.

3)  Akaun Deposit Anggota: Akaun deposit ahli hendaklah dikekalkan oleh Bursa dan Bursa akan melaksanakan kawalan penuh dalam akaun ini. Cagaran Ahli sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa hendaklah didepositkan dalam akaun ini. Semasa setiap hari urus niaga, apabila turun naik pasaran tertentu berlaku terhadap kedudukan perdagangan yang disalurkan oleh Ahli atau Pelanggannya, dana yang didepositkan oleh Ahli dalam akaun ini mungkin berfungsi sebagai cagaran. Tuntutan akhir panggilan margin harian ke atas akaun ahli atau akaun mana-mana Pelanggan Ahli akan dibuat melalui akaun ini atas permintaan Ahli dan kemudian notis panggilan margin akan dikeluarkan kepada Ahli untuk mengisi semula jumlah yang telah habis pada hari bekerja berikutnya sebelum 12 tengahari. Akaun ini akan menyediakan fasiliti penyatuan untuk pengasingan akaun, seperti yang dikehendaki. Deposit oleh Ahli dalam akaun ini akan dikunci untuk pengeluaran (kecuali untuk memindahkan dana untuk mengasingkan akaun) seperti yang ditentukan oleh bursa. Deposit dalam akaun ini bertindak sebagai akaun keselamatan dan menjadi cagaran bagi Bursa untuk mengimbangi kekurangan atau kerugian yang timbul daripada sebarang transaksi Ahli dengan Bursa. Sekiranya baki dia dalam akaun pengasingan tidak mencukupi, Bursa akan mendebit akaun ini dan memindahkan baki yang diperlukan untuk mengasingkan akaun. Deposit dalam akaun ini juga merupakan cagaran untuk sebarang yuran, caj, liabiliti cukai dan liabiliti kewangan lain Ahli dan Pelanggannya. Ahli-ahli mempunyai hak pengeluaran untuk baki yang dikekalkan dalam akaun ini selepas ditolak yuran, caj, liabiliti cukai, dan liabiliti lain selepas menamatkan Keahlian dan / atau perjanjian.


17. PENDAFTARAN PELANGGAN DAN SUB-BROKER

1)  Pendaftaran Pelanggan: Anggota Broker dibenarkan untuk mendaftarkan Pelanggan untuk berdagang di Bursa, jika Pelanggan mempunyai:

i. mencapai usia majoriti dan berwibawa secara sah untuk masuk ke Cryptocurrencies and Kontraks di bawah undang-undang Malaysia atau undang-undang tanah Pelanggan;

ii. mengemukakan permohonan untuk pendaftaran sebagai Pelanggan dengan Ahli dalam borang yang ditetapkan oleh Bursa;

iii. dengan keterangan bukti, termasuk bukti identiti, bukti alamat untuk memnyokong permohonan pendaftaran;

iv. memeterai perjanjian dengan Ahli dan / atau Bursa untuk berdagang di Bursa;

v. memahami dan diberi suatu janji untuk mengambil risiko perdagangan dalam Cryptocurrencies and Kontraks dalam Bursa; dan

vi. bersetuju untuk mematuhi Undang-Undang Kecil dan Peraturan Bursa secara bertulis.

2)  Jika Pelanggan memasuki perjanjian dengan Ahli dan / atau Bursa untuk berdagang di Bursa, ia dianggap sebagai Pelanggan telah bersetuju untuk mwngambil semua risiko dan liabiliti yang timbul daripada perdagangan yang dilaksanakan oleh Pelanggan tersebut

3)  Setiap Pelanggan hendaklah mematuhi keperluan margin untuk perdagangan. Setiap Ahli hendaklah, atas arahan dari Bursa, mendepositkan dana keselamatan tambahan untuk menampung risiko perdagangan dan untuk melindungi kepentingan Bursa dan Pelanggan. Bursa hendaklah menetapkan jumlah dana sekuriti berdasarkan jumlah dagangan Ahli termasuk Pelanggannya.

4)  Mana-mana Pelanggan, yang melanggar mana-mana peruntukan Undang-Undang Kecil atau Peraturan Bursa, yang tidak sengaja dengan kakitangan Bursa dan Ahli, menjalankan apa-apa amalan perdagangan yang tidak beretika dengan Bursa, melanggar kod tatalaku Bursa atau bertindak dalam cara yang memudaratkan kepentingan Bursa, Anggota atau Pelanggannya akan digantung oleh Bursa dan akses ke sistem perdagangan Bursa akan dinyahaktifkan dengan serta-merta. Sekiranya Bursa mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Ahli telah membantu Pelanggan untuk apa-apa tindakan atau pengetahuan di atas mengenai pelanggaran, salah laku, keingkaran atau kecuaian Pelanggan, Bursa juga akan menggantung Ahli tersebut tanpa sebarang notis.

5)  Mana-mana Pelanggan, yang ingkar dalam pembayaran margin, mengekalkan margin, Ahli akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk kegagalan tersebut dan Bursa akan menggunakan Kumpulan Wang Ahli Keahlian untuk membetulkan kegagalan itu tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada Ahli.

6)  Mana-mana orang selain daripada pemastautin Malaysia juga dibenarkan untuk mendaftar sebagai Pelanggan tertakluk kepada undang-undang tanah Pelanggan.

7)  Pendaftaran Sub-Broker: Setiap Anggota Broker mempunyai hak untuk melantik Sub-Broker untuk berdagang di Bursa. Sub-Broker boleh terdiri individu dan institusi. Sub-Broker dibenarkan memperkenalkan Pelanggan untuk berdagang di Bursa. Ahli Broker dibenarkan untuk mendaftarkan Sub-Broker untuk berdagang di Bursa, jika;

i.  Sub-Broker adalah individu, yang mencapai usia majoriti dan berwibawa secara sah untuk memasuki kontrak di bawah undang-undang Malaysia.

ii.  Sub-Broker adalah entiti, pendaftaran atau pengiktirafannya adalah sah dan mempunyai kelayakan secara sah untuk memasuki kontrak di Malaysia.

iii.  Mana-mana orang selain daripada pemastautin Malaysia atau mana-mana entiti selain dari yang didaftarkan di Malaysia juga dibenarkan untuk mendaftar sebagai sub-broker tertakluk kepada undang-undang tanah Pelanggan.

iv.  Ia telah mengemukakan permohonan untuk pendaftaran sebagai Sub-Broker dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bursa

v.  Sub-Broker telah menyediakan bukti identiti, bukti pendaftaran cukai, dan bukti alamat dan dalam kes entiti, bukti pendaftaran atau pengiktirafan.

vi.  Sub-Broker telah memasuki perjanjian dengan Ahli Broker untuk berdagang dalam bursa.

vii.  Sub-Broker telah memahami dan mengambil risiko perdagangan di Bursa; dan

viii.  Sub-Broker telah bersetuju untuk mematuhi Undang-undang Kecil dan Peraturan bursa.

8)  Setiap Sub-Broker adalah dibenarkan mendaftarkan Pelanggan dengan syarat Sub-Broker telah memenuhi semua keperluan untuk pendaftaran Pelanggan yang ditetapkan oleh Syarat-syarat ini. Setiap Pelanggan akan didaftarkan melalui Anggota Broker yang mana Sub-Broker telah mendaftar.

9)  Jika mana-mana Sub-Broker menandatangani perjanjian dengan Anggota Broker, ia dianggap dianggap sebagai Ahli Broker bersetuju untuk mengambil risiko dan liabiliti yang timbul daripada perdagangan yang dilaksanakan oleh Sub-Broker dan Pelanggannya.

10)  Sub-Broker akan dibenarkan untuk berdagang hanya selepas pematuhan dengan keperluan pendaftaran dan membayar yuran dan deposit yang diperlukan untuk berdagang di Bursa. Setiap Sub-Broker akan diberi kod pendaftaran unik. Bursa dan / atau Anggota Broker, mengikut mana-mana yang berkenaan, akan menetapkan yuran permohonan, yuran pendaftaran, yuran pembaharuan agensi dan semua caj lain yang kena dibayar oleh Sub-Broker dari semasa ke semasa.

11)  Setiap Sub-Broker akan mengemukakan satu salinan perjanjian dan permohonan yang ditandatangani oleh Pelanggan ke Bursa melalui Anggota Brokernya. Ahli Broker hendaklah mengekalkan rekod itu dan Bursa hendaklah memeriksa rekod yang dikendalikan oleh Anggota Broker.

12)  Setiap Sub-Broker dan Pelanggannya hendaklah mematuhi keperluan margin untuk berdagang dalam kontrak. Setiap Anggota Broker hendaklah, mengikut arahan dari Bursa, mendepositkan dana keselamatan tambahan untuk menampung risiko perdagangan Sub-Broker dan Pelanggan mereka. Bursa hendaklah menetapkan jumlah dana keselamatan berdasarkan jumlah dagangan oleh Anggota Broker, Sub-Broker dan Pelanggan mereka.

13)  Mana-mana Sub-Broker yang melanggar mana-mana peruntukan Undang-Undang Kecil atau Peraturan Bursa, yang tidak sengaja dengan kakitangan Bursa dan Ahli, menjalankan apa-apa amalan perdagangan yang tidak beretika di Bursa, melanggar kod tatalaku Bursa atau bertindak dengan cara yang memudaratkan kepentingan Bursa, Anggota atau Pelanggan lain akan digantung oleh Bursa dan akses kepada sistem perdagangan Bursa akan dinyahaktifkan dengan serta-merta. Sekiranya Bursa mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Ahli Broker telah membantu Sub-Broker untuk mana-mana perlakuan atau berpengetahuan mengenai pelanggaran di atas, salah laku, keingkaran atau kecuaian Pelanggan, Bursa juga akan menggantung Anggota Broker itu tanpa apa-apa notis.

14)  Mana-mana Sub-Broker atau Pelanggan Anggota Broker, yang ingkar dalam pembayaran Margin, Mengekalkan Margin, Ahli itu semata-mata bertanggungjawab untuk kegagalan itu dan bursa akan menggunakan dana keselamatan ahli Anggota Broker untuk membetulkan atau memperbaiki apa-apa kegagalan tanpa sebarang notis terlebih dahulu kepada Anggota Broker.


18. LATIHAN

Ahli mesti mempunyai pengalaman yang mencukupi sebelum mengambil bahagian dalam aktiviti perdagangan atau kliring. Ahli harus menghadiri program pendidikan permulaan yang dijalankan oleh Bursa mengenai fungsi Bursa secara amnya, Peraturan perdagangan, Kliring dan Penyelesaian Bursa dan akibat melanggar tanggungjawab undang-undang dan profesional, tatalaku etika, etika Ahli, melaksanakan pesanan pelanggan dan pengendalian perniagaan pelanggan, mengekalkan hubungan pelanggan Ahli, pengawasan dan pematuhan Peraturan dan undang-undang kecil Bursa.

Setiap Anggota Broker bertanggungjawab untuk memastikan Sub-Broker dan Pelanggan menyedari perdagangan dan risiko yang terlibat dalam perdagangan sebelum membenarkan mereka mengambil bahagian dalam perdagangan.


19. KEPERLUAN TEKNOLOGI

Dengan kelulusan Keahlian, Ahli hendaklah mematuhi semua norma dan keperluan yang ditetapkan oleh Bursa yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk mengakses sistem perdagangan Bursa, yang merangkumi peralatan, perisian, perkakasan, komponen rangkaian dan sebagainya. Ahli hanya akan membeli , memasang dan menyelenggara perisian, perkakasan, komponen rangkaian dan peralatan tersebut hanya dari vendor yang diluluskan oleh Bursa. Norma dan keperluan yang dikenakan kepada Ahli untuk menggunakan teknologi juga adlah tertakluk kepada Sub-Broker dan Pelanggan Ahli.


20. PEMATUHAN KEAHLIAN

1)  Bursa menganggap bahawa seorang ahli menyedari Peraturan, undang-undang kecil dan peraturan Bursa dan juga hendaklah mematuhi semua pekeliling, Syarat, peraturan, undang-undang kecil dan pindaan yang dikeluarkan oleh Bursa dari semasa ke semasa.

2)  Sekiranya institusi yang memiliki Keahlian, institusi hendaklah memberikan resolusi / kebenaran yang sah yang menunjukkan nama orang yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen itu bagi pihak institusi seperti yang diperlukan oleh Bursa.

3)  Ahli tidak boleh menyewa, gadai janji, ikrar atau menggadai hak keanggotaannya atau apa-apa hak atau keistimewaan yang disertakan kepadanya, dan apa-apa percubaan untuk melakukannya tidaklah berkesan di bawah Peraturan Bursa. Bursa itu akan menamatkan mana-mana Ahli Bursa, yang bertindak atau cuba bertindak melanggar Peraturan-peraturan ini.

4)  Keanggotaan Bursa boleh dijual kepada mana-mana orang yang layak atau institusi, yang diluluskan oleh Bursa, tertakluk kepada Peraturan Bursa ini dan apa-apa terma dan syarat lain yang mungkin ditetapkan oleh Bursa.

5)  Ahli boleh menyerahkan Keahlian dengan memberi surat peletakan jawatan kepada Bursa. Sekiranya berlaku peletakan jawatan, Bursa hendaklah mengembalikan baki Dana Transaksi Awal, jika ada, selepas menolak apa-apa tuntutan dan tunggakan di Bursa, tertakluk kepada tempoh kunci yang dinyatakan oleh Bursa.

6)  Ahli tidak dibenarkan untuk menyerahkan diri atau meletak jawatan dari Keahlian sehingga Keahlian berada di bawah penggantungan oleh Bursa.


21. BIAYA AHLI

1)  Setiap Ahli Bursa hendaklah membayar caj langganan tahunan dan apa-apa yuran lain yang ditetapkan oleh Bursa.

2)  Bursa hendaklah menghantar notis kepada Anggota yang ingkar dan mana-mana Ahli, yang tidak membayar yiuran dalam masa 14 hari selepas menerima notis itu, akan digantung selama tempoh yang ditetapkan oleh Bursa dan sehingga pembayaran yuran itu dibuat. Bursa juga akan mengenakan denda untuk kegagalan tersebut.

3)  Jika mana-mana Ahli Bursa gagal atau mengabaikan bayarn yuran tersebut selama tempoh 30 hari yang berterusan, Bursa boleh mengisytiharkan Anggota Bursa sebagai gagal dalam pengertian Syarat-syarat ini dan membatalkan semua keistimewaan Keahlian. Bursa hendaklah menggunakan usaha yang munasabah untuk memaklumkan Ahli sebelum apa-apa keistimewaan dilucuthakkan.

4)  Anggota yang ingkar Bursa hendaklah memohon untuk mengaktifkan semula Keahliannya dengan menyelelaraskan apa-apa kegagalan pematuhan dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat lain yang boleh ditetapkan oleh bursa mengikut kegagalan itu, yang boleh dikenakan denda atau penalti.


22. PENALTI

1)  Ahli boleh dikenakan penalti apabila tidak mematuhi Undang-Undang Kecil, Syarat dan Peraturan Bursa. Ini termasuk kedua-dua kegagalan membayar yuran yang berkaitan dengan Ahli dalam tempoh 14 hari selepas notis secara bertulis telah disampaikan kepada Ahli oleh Bursa. Bursa juga akan menggantung Keahlian sehingga keingkaran tersebut diselesaikan . Bursa akan mengenakan penalti berdasarkan kepada jumlah tertunggak dan jumlah kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang Kecil,Syarat dan Peraturan Bursa. Bursa juga akan mengenakan faedah ke atas amaun tertunggak seperti Peraturan dan Peraturan Bursa.

2)  Sekiranya Ahli gagal membetulkan kelalaian dalam tempoh 30 hari dari notis, Bursa boleh mengisytiharkan Ahli Bursa itu sebagai penyimpang dalam pengertian Peraturan-Peraturan ini dan membatalkan semua keistimewaan Keahlian. Jika kemungkaran berterusan selama tempoh 60 hari, Ahli boleh ditamatkan dari Keahlian.

3)  Bagi maksud Peraturan ini, penalti minimum yang dikenakan ke atas Ahli untuk kegagalan / kesalahan tidak boleh kurang dari MYR 10,000 (MYR Sepuluh Ribu sahaja ), tetapi yang mungkinmencecah MYR 100,000 (MYR Seratus ribu sahaja sahaja). Sekiranya Ahli, yang telah pun dihukum untuk kesalahan / kesalahan lagi melanggar Undang-undang, Peraturan dan Peraturan Bursa, akan dikenakan hukuman atas kesalahan dan kegagalannya yang kedua dan seterusnya, berdasarkan sifat dan keseriusan kesalahan, jumlah penalti adlah atas perintah arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pematuhan.


23. PENGGANTUNGAN KEAHLIAN

Ahli boleh digantung oleh Bursa atas sebab-sebab berikut:

i.  tidak mematuhi Undang-undang Kecil, Aturan dan / atau Peraturan Bursa;

ii.  tidak mematuhi pembayarani yuran dan yuran lain yang ditetapkan oleh Bursa dalam batas masa; melainkan jika Bursa memberikan lanjutan masa untuk pembayaran;

iii.  seorang ahli tidak mematuhi anugerah timbangtara yang dibuat terhadapnya; atau

iv.  Ahli insolven, jika diisytiharkan oleh Mahkamah Undang-undang.

Penjelasan: Jika ketidakmampuan bayar adalah disebabkan oleh perintah Mahkamah Undang-Undang, Ahli hendaklah dengan serta-merta memberitahu Bursa mengenai insolvensi tersebut. Ketidakmampuan bayar itu akan diumumkan dan diberitahu oleh Bursa dan oleh itu Ahli tersebut akan digantung secara automatik. Sekiranya Ahli Bursa menjadi tidak solven, atau atas sebab lain digantung dari Bursa, pegawai atau wakil yang diberi kuasa Anggota juga akan dianggap sebagai digantung dari Bursa sehingga masa penggantungan itu sah.

Ahli hendaklah dianggap tidak solven oleh "Bursa":

a.  Jika Ahli tersebut memfailkan petisyen kebankrapan secara sukarela dan / atau dihukum sebagai bankrap;

b.  Sekiranya Ahli tersebut gagal memenuhi atau dengan segera melaraskan semua kewajipan undang-undang dan kewangannya kepada Bursa dan gagal memnuhi tanggungjawab kewangan tersebut dalam tempoh 15 hari dari kewajipan kewangan yang dibangkitkan; atau

c.  Sekiranya bukti yang memuaskan dibuat kepada Jabatan Perkhidmatan Anggota Bursa bahawa Ahli tersebut tidak dapat membayar hutangnya kepada Bursa apabila ia jatuh dalam tempoh biasa perniagaan.

v.  Seseorang Ahli Bursa boleh digantung oleh Jabatan Perkhidmatan Anggota Bursa sekiranya Ahli gagal untuk memenuhi keperluan modal Bursa, atau jika keadaan kewangan Anggota adalah meemberi impak sehingga operasi yang berterusan akan menjejaskan integriti Bursa.

vi.  Anggota yang digantung boleh diberikan pendengaran di hadapan Jawatankuasa Tatatertib setelah menerima permintaan daripada Anggota dalam masa 30 hari dari tarikh penggantungan.


24. PENAMATAN

1)  Ahli boleh ditamatkan dari Keahlian untuk ketidakpatuhan Peraturan, undang-undang kecil dan peraturan Bursa atau atas sebab-sebab lain yang dinyatakan dalam mana-mana ketentuan Peraturan ini. Ini termasuk:

a.  Pemberitahuan dari Kerajaan mengenai larangan menjalankan perniagaan dengan Anggota atau pemberitahuan tersebut oleh Mahkamah undang-undang.

b.  Pemberitahuan dari mana-mana Jawatankuasa Bursa.

c.  Ketidakupayaan Ahli untuk melaksanakan dan meneruskan sebagai Ahli Bursa.

d.  Ketidakupayaan untuk melindungi integriti Bursa, demi kepentingan Ahli dan pelanggan lain secara umum dan demi kepentingan masyarakat khususnya.

e.  Ketidakupayaan untuk membayar yuran dan tunggakan kepada Bursa dalam had masa yang ditetapkan.

2)  Anggota yang ditamatkan mengikut Aturan ini akan diberi notis dan dia boleh dibenarkan untuk meminta pendengaran di hadapan Jawatankuasa Tatatertib Bursa dalam masa 30 hari dari penamatan tersebut.


25. PROSEDUR UNTUK PENDENGARAN

1)  Jawatankuasa Tatatertib hendaklah memulakan prosiding apabila menerima maklumat yang boleh dipercayai mengenai kecuaian kasar dan / atau pelanggaran mana-mana Syarat, undang-undang kecil, Peraturan dan / atau pekeliling dari Bursa oleh Ahli atau atas permintaan yang diterima daripada yang Ahli yang terkilan.

2)  Jawatankuasa Tatatertib hendaklah memanggil untuk penjelasan daripada Ahli tersebut secara bertulis dalam tempoh 7 hari dari tarikh notis atau masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Sekiranya diminta, Ahli tersebut juga diberi peluang untuk mewakili perkara itu sendiri, di hadapan Jawatankuasa Tatatertib.

3)  Sekiranya Jawatankuasa Tatatertib mendapati dakwaan itu adalah benar, suatu notis tunjuk sebab hendaklah disampaikan kepada Ahli untuk penjelasan lanjut tentang mengapa tindakan di bawah Undang-undang Kecil yang sesuai tidak akan diambil terhadap Ahli itu. Selepas mendapatkan penjelasan lanjut dari Ahli secara bertulis, Jawatankuasa Tatatertib jika mendapati bahawa Anggota bersalah, boleh mengambil keputusan terhadap Ahli itu dan mengenakan penalti, penggantungan atau penamatan, sebagaimana yang difikirkan sesuai, dan keputusan itu hendaklah disampaikan kepada Ahli secara bertulis

4)  Jawatankuasa Tatatertib juga boleh memberi masa kepada Ahli untuk membetulkan amalannya yang didapati melanggar Syarat dan Peraturan Bursa dalam tempoh penggantungan. Selepas tempoh penggantungan itu, Jawatankuasa Tatatertib akan menjalankan satu lagi siasatan atau mengupah orang kompeten yang diberi kuasa bagi pihaknya untuk menjalankan suatu siasatan terhadap Ahli itu dan untuk memberikan laporannya untuk pertimbangan selanjutnya oleh jawatankuasa Tatatertib.

5)  Sekiranya Ahli tidak membetulkan dirinya / sendiri, selepas memberikan masa yang mencukupi, Jawatankuasa Tatatertib boleh mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menamatkan Keanggotaan Ahli tersebut. Semasa prosiding sedemikian, Anggota diberi peluang untuk mewakili versinya, yang akan diambilkira untuk pertimbangan sebelum mengambil tindakan terhadap Ahli tersebut.

6)  Seseorang Ahli yang telah menerima keputusan di bawah peruntukan ini atau mana-mana Jawatankuasa yang diberi kuasa bagi pihak ini, Ahli sedemikian boleh memohon untuk mengkaji semula keputusan itu di hadapan Lembaga Bursa dalam masa 30 hari dari keputusan itu. Lembaga Bursa itu akan membentuk lima jawatankuasa ahli untuk mengkaji semula keputusan jawatankuasa tatatertib. Keputusan lima jawatankuasa ahli dalam hal ini adalah muktamad dan mengikat Ahli.


26. AHLI-AHLI TIDAK AKTIF

1)  Prosedur Penyahaktifan: Ahli-ahli,yang tertakluk kepada Syarat dan Peraturan Bursa yang dikeluarkan dari semasa ke semasa,yang berstatus Keahlian yang tidak aktif boleh meminta untuk mendapatkan faedah pengecualian daripada mengekalkan keperluan modal, pelaporan kewangan bulanan dan keperluan peperiksaan. Bagaimanapun, Ahli tidak dikecualikan daripada mengemukakan penyata kewangan tahunan yang disahkan dan Sijil kekyaan bersih dalam tahun kewangan tersebut. Dalam tempoh ketidakaktifan, Ahli tersebut akan terus dianggap sebagai Ahli Bursa. Bagaimanapun, Ahli tidak boleh dibenarkan berdagang di Bursa atau mengakses kemudahan dalam talian Bursa. Terminal dagangan ahli juga akan dinyahaktifkan dalam tempoh ini. Apabila dinyahaktifkan, Ahli akan membayar caj penangguhan seperti yang diputuskan oleh bursa dan mematuhi formaliti lain yang dikendalikan oleh Ahli.

2)  Pengaktifan semula: Ahli dalam status tidak aktif boleh pada bila-bila masa memohon untuk mengaktifkan semula keahliannya. Setelah mengaktifkan semula, Ahli akan membayar caj pengaktifan semula dan mematuhi formaliti lain yang dikekalkan oleh Ahli.

3)  Penyahaktifan oleh Bursa Bursa boleh memberhentikan Ahli:

a)  jika Ahli tidak berdagang dalam jumlah minimum [jika ada] untuk tempoh yang ditetapkan oleh Bursa.

b)  jika Ahli berada di bawah prosiding tatatertib, penggantungan atau penamatan.


27. KEMATIAN ATAU KETIDAKWUJUDAN AHLI

1)  Individu: Atas kematian Anggota individu, ahli keluarganya hendaklah memberitahu Bursa dalam masa 10 hari dari tarikh kematian. Apabila menerima notis itu, Bursa akan mengeluarkan pemberitahuan tentang kematian Ahli dan semua Pelanggan di bawah Ahli Broker itu akan terus berada di bawah Bursa. Bursa itu akan memindahkan baki deposit ke Akaun Operasi Ahli, yang didaftarkan di Bursa, selepas ditolak yuran, caj, liabiliti cukai, dan liabiliti lain.

2)  Institusi: Sekiranya tidakwujudan institusi, wakilnya yang diberi kuasa hendaklah memaklumkan kepada Bursa dalam tempoh 10 hari dari tarikh ketidakwujudan itu. Apabila menerima notis sedemikian, Bursa hendaklah mengeluarkan suatu notis tentang ketidakwujudan Anggota itu dan hendaklah mengambil langkah-langkah sebagaimana yang difikirkannya sesuai.


28. PENYIASATAN

1)  Di mana Lembaga Bursa mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa -

a)  transaksi di Bursa sedang dijalankan dengan cara yang memudaratkan pelabur atau pasaran dagangan; atau

b)  mana-mana Ahli atau orang yang berkaitan dengan perdagangan atau pelepasan dengan Bursa telah melanggar mana-mana peruntukan Undang-undang Kecil, syarat dan Peraturan Bursa itu pada bila-bila masa bole mengarahkan Jawatankuasa Tatatertib untuk menyiasat hal ehwal dan perniagaan Ahli itu atau orang dan melaporkannya ke Lembaga Bursa.

2)  Jawatankuasa Tatatertib hendaklah mengarahkan kepada mana-mana Ahli atau orang itu untuk memberikan maklumat ,mengemukakan dokumen, daftar, rekod yang difikirkannya perlu bagi maksud penyiasatan itu.

3)  Jawatankuasa Tatatertib juga akan memeriksa premis perdagangan Ahli atau entiti tersebut untuk tujuan siasatan.

4) Apabila menerima laporan daripada Jawatankuasa Tatatertib, Lembaga Bursa hendaklah meluluskan perintah yang sesuai, yang akan mengikat Anggota atau orang tersebut.


29. PINDAAN KEPADA SYARAT

Bursa boleh pada bila-bila masa meminda Peraturan ini mengikut Undang-undang Kecil Bursa. Mana-mana pindaan sedemikian hendaklah dimaklumkan oleh bursa dan mengikat Anggota.


30. LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Download PDF
LAMPIRAN 2 Download PDF
LAMPIRAN 3 Download PDF
LAMPIRAN 4 Download PDF
LAMPIRAN 5 Download PDF
LAMPIRAN 6 Download PDF

Beli, Simpan, Jual

Tidak terhad hanya untuk perdagangan. Lakukan lebih banyak lagi dengan aplikasi pedagang kami.

unicoin-application-download-badge_macos
unicoin-application-download-badge_ios